Program studiów 2023

Program obowiązuje osoby, rozpoczynające studia 1 października 2023 r.

Rok I

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
uczenia się

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Lab.

Wr.

Pr.

Inne

Przedmioty obowiązkowe

Wstęp do bioetyki [SEM-1]

30

30

3

Aktywność. Referat. Sprawdzian pisemny

Metody etyki [R]

60
(30+30)

60
(30+30)

120

10

Wykład: Egzamin ustny
Ćwiczenia: Aktywność. Praca pisemna z zakresu etyki/bioetyki teoretycznej

Etyka kliniczna [R]

60
(30+30)

60

10

Jedna ocena wielokomponentowa:
Aktywność. Referat. Pisemna analiza etyczna przypadku klinicznego (konsultacja etyczna). Pisemny projekt/ocena dokumentu regulacyjnego z zakresu etyki klinicznej. Egzamin ustny

Prawo medyczne i ochrony zdrowia [R]

60
(30+30)

60

4

Egzamin pisemny

Społeczeństwo, kultura i zdrowie [R]

60
(30+30)

60

6

Aktywność. Sprawdzian pisemny

Etyka wobec innowacji technologicznych [SEM-2]

30

30

3

Aktywność. Krótka praca pisemna - analiza dyskursu publicznego/medialnego

Przedmioty ograniczonego wyboru

Projekt z zakresu bioetyki empirycznej[R]

30

30

4

Praca pisemna przygotowana na podstawie projektu badawczego

Seminarium bioetyczne [GR]

90
(30*30)

90
(30*30)

9
(3*3)

Aktywność. Referat. Krótka praca pisemna (np. esej argumentacyjny, esej analityczny, esej recenzyjny, analiza przypadku)

Przedmiot wolnego wyboru

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN)³[GR]

zależy od przedmiotu – 60 (30+30)

60

6

zależnie od sylabusa przedmiotu

Praktyki

Praktyka [SEM-2]


90

90

5

Raport z praktyk. Opinia opiekuna praktykanta reprezentującego instytucję, w której student odbywał praktykę stacjonarną

Przedmioty realizowane poza programem studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

4

4

0,5
(poza
pulą
ECTS
dla
program
u
studiów)

Podstawy ochrony własności intelektualnej (POWI)

4

4

0,5
(poza
pulą
ECTS
dla
program
u
studiów)

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze I i II): 60 ECTS
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze I i II): 630 godzin
Liczba godzin w semestrze I: 270 godzin
Liczba godzin w semestrze II: 360 godzin (w tym 90 godzin praktyk)
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku (dla całego cyklu): 960 godz. / 120 ECTS

Rok II

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Lek.

Wr.

Pr.

Inne

Przedmioty obowiązkowe

Seminarium magisterskie [R]

30
(15+15)

30

22

Złożenie pracy magisterskiej gotowej do obrony (poświadczone przez promotora)

Etyka badań naukowych [R]

60
(30+30)

60

10

Jedna ocena wielokomponentowa:
Aktywność. Referat. Pisemna ocena projektu badań naukowych z udziałem ludzi albo zwierząt pozaludzkich. Pisemny projekt/ocena dokumentu regulacyjnego z zakresu etyki badań naukowych. Egzamin ustny

Etyka globalna i środowiskowa [R]

60
(30+30)

60

10

Jedna ocena wielokomponentowa:
Aktywność. Referat. Pisemna ocena projektu badań naukowych z udziałem jednostek lub społeczności szczególnie narażonych na zranienie (vulnerability) lub z krajów o niskich i średnich dochodach realizującego cele zrównoważonego rozwoju. Pisemny projekt/ocena projektu działania na rzecz ochrony lub promocji zdrowia albo edukacji zdrowotnej realizującego cele zrównoważonego rozwoju. Egzamin ustny

Przedmioty ograniczonego wyboru

Seminarium bioetyczne [GR]

120
(30x4)

120
(30x4)

12
(3x4)

Aktywność. Referat. Krótka praca pisemna (np. esej argumentacyjny, esej analityczny, esej recenzyjny, analiza przypadku)

Przedmioty wolnego wyboru

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) [GR]

zależy od przedmiotu – 60 (30+30)

60

6

zależnie od sylabusa przedmiotu

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze I i II): 60
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze I i II): 330
Liczba godzin w semestrze I: 165 godzin
Liczba godzin w semestrze II: 165 godzin
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku (dla całego cyklu): 960 h / 120 ECTS

UWAGA: Przedmiotem wskazanym przez studenta w rozliczaniu etapu studiów nie może być przedmiot, który został już uwzględniony przy zaliczaniu etapu studiów na innym kierunku organizowanym lub współorganizowanym przez Wydział Filozofii UW.

Indeks [SEM-1] – oznacza przedmiot jednosemestralny realizowany i rozliczany w semestrze pierwszym.
Indeks [SEM-2] – oznacza przedmiot jednosemestralny realizowany i rozliczany w semestrze drugim.
Indeks [R] – oznacza przedmiot dwusemestralny w rozliczeniu rocznym. Wskazana w podsumowaniu tabeli łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w semestrze, uwzględnia połowę całkowitej liczby ECTS, jaka przypisana jest do przedmiotu dwusemestralnego rozliczanego rocznie.
Indeks [GR] – oznacza grupę przedmiotów do ograniczonego lub wolnego wyboru. W tabeli podana jest liczba punktów ECTS oraz liczba lub wymiar godzinowy zajęć z danej grupy, do których realizacji obowiązany jest student w danym roku (student samodzielnie decyduje, w którym semestrze realizuje zajęcia z danej grupy). Wskazana w podsumowaniu tabeli łączna liczba punktów ECTS oraz łączna liczba godzin realizowanych w każdym semestrze zakłada (możliwie) równomierny rozkład zajęć z danej grupy między semestrami.