Program studiów 2019

Rok I

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu***

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Pr.

Przedmioty obowiązkowe
Metody etyki [R]

60

60

120

10*

W – EU; Ć – Akt, PR

Wstęp do bioetyki [SEM-1]

30

30

3

Akt, Ref, T

Etyka kliniczna [R]

60

60

10*

EU, Akt, Ref, PR

Prawo wobec medycyny i biotechnologii [R]

60

60

4*

EP

Socjologia i antropologia medycyny z elementami metodologii nauk społecznych [R]

60


60

6*

Akt, T, ProjB

Przedmioty ograniczonego wyboru**

Seminarium bioetyczne¹ [GR]


90
(30x3)

90
(30x3)

9

Akt, Ref, PP

Przedmiot filozoficzny² [R]

60
(30+30)

60
(30+30)

120

10*

W – EU/EP; Ć – Akt, Ref

Przedmiot wolnego wyboru**

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN)³[GR]

60 (30x2)

4 (2x2)

zależnie od sylabusa zajęć

Praktyki

Praktyka [SEM-2]

70

70

4

SO, OOP

Przedmioty realizowane poza programem studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

4

4

0,5

ZAL

Podstawy ochrony własności intelektualnej (POWI)

4

4

0,5

ZAL

Rok II

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu***

Wykł.

Konw.

Sem.

Wr.

Przedmioty obowiązkowe
Etyka badań naukowych [R]

60

60

10*

EU, Akt, Ref, AOE, ProjR
System ochrony zdrowia z elementami polityki zdrowotnej [SEM-1]

30

30

2

EP

Aktualne problemy bioetyki i biopolityki [R]

30
(15+15)

30

3*

Ref, PP

Komisje i konsultacje etyczne [SEM-1]

15

15

30

3

EP

Bioetyka i edukacja [SEM-2]

15

15

30

3

Akt, AOE, ProjR

Etyka społeczna i polityczna [SEM-2]

30


30

3

Akt, ProjP

Seminarium magisterskie [R]


30
(15+15)

30

23

Akt, PMgr

Przedmioty ograniczonego wyboru**

Seminarium bioetyczne¹ [GR]

90
(30x3)

90

9
(3x3)

Akt, Ref, PP

Przedmioty wolnego wyboru**

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN)³[GR]

60

60

4

zależnie od sylabusa zajęć

WYJAŚNIENIA:
Indeks [SEM-1] – przedmiot realizowany i rozliczany w semestrze pierwszym.
Indeks [SEM-2] – przedmiot realizowany i rozliczany w semestrze drugim.
Indeks [R] – przedmiot dwusemestralny w rozliczeniu rocznym.
Indeks [GR] – grupa przedmiotów do ograniczonego lub wolnego wyboru. Student samodzielnie decyduje, w którym semestrze realizuje zajęcia danej grupy.
* – przedmiot dwusemestralny w rozliczeniu rocznym.
** – grupa przedmiotów w rozliczeniu rocznym (student ma obowiązek w danym roku akademickim zrealizować określoną liczbą godzin i punktów ECTS z każdej z tych grup).

Metodom weryfikacji efektów przedmiotowych przypisuje się następujące oznaczenia:
[EU] – egzamin ustny; [EP] – egzamin pisemny; [T] – test; [E] – esej; [Proj] – projekt; Inne: [Akt] – aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, warsztatach, itp.; [AOE] – indywidualna lub grupowa pisemna, metodyczna analiza i ocena etyczna przypadku klinicznego lub projektu badawczego; [OOP] – ocena opiekuna praktykanta; [PP] – relatywnie krótka praca pisemna, np. analiza krytyczna tekstu, esej argumentacyjny, artykuł recenzyjny, komentarz prasowy/internetowy, itp.; [PR] – praca roczna (praca pisemna o charakterze badawczym spełniająca formalne i merytoryczne wymogi pracy akademickiej, o minimalnej objętości 1 arkusza autorskiego); [PMgr] – praca magisterska; [ProjB] – projekt badawczy z zakresu nauk empirycznych, w szczególności nauk społecznych; [ProjP] – projekt pedagogiczny, np. projekt programu studiów, sylabusa przedmiotu, konspektu zajęć, itp.; [ProjR] – grupowy projekt regulacyjny, np. projekt kodeksu etycznego, projekt regulaminu działania komisji etycznej/ bioetycznej,
itp.; [Ref] – referat; [SO] – samoocena studenta; [ZAL] – zaliczenie.

OBJAŚNIENIA formy realizacji zajęć:
– Wyk. – wykład
– Konw. – konwersatorium
– Sem. – seminarium
– Ćw. – ćwiczenia
– Lek. – laboratorium
– Wr. – warsztaty
– Proj. – projekt

(1) SEMINARIA BIOETYCZNE: Student ma obowiązek w toku całych studiów zaliczyć w 6 specjalistycznych seminariów bioetycznych (6 x 30 godzin; 6 x 3 ECTS; trzy seminaria w I roku studiów i trzy w II roku studiów), w tym przynajmniej dwa w języku angielskim. Warunkiem zaliczenia seminariów prowadzonych w języku angielskim jest osiągnięcie przez studenta także językowych efektów kształcenia na poziomie B2+. Seminaria bioetyczne dzielą się na dwie grupy – seminaria stałe i seminaria autorskie. Student może wybierać zajęcia z obu kategorii.
Seminaria stałe są oferowane dwukrotnie w trakcie jednego cyklu kształcenia (w każdym roku akademickim), raz w języku polskim i raz w języku angielskim. Student może zrealizować wybrane seminarium bądź to w języku polskim bądź w języku angielskim. Lista seminariów stałych przedstawiona
jest poniżej.

Lista seminariów stałych do wyboru:
1. Etyka prokreacyjna (Procreative ethics)
2. Etyka końca życia (Ethics of end-of-life issues)
3. Etyka nowych technologii (Ethics of new technologies)
4. Etyka środowiska naturalnego (Environmental ethics)

Seminaria autorskie oferowane są wyłącznie w danym roku akademickim. Ich tematyka jest zmienna. Mogą być prowadzone w języku polskim albo języku angielskim. W każdym roku akademickim student ma do wyboru co najmniej 3 seminaria autorskie, w tym co najmniej jedno w języku angielskim. Warunkiem zaliczenia seminariów prowadzonych w języku angielskim jest osiągnięcie przez studenta także językowych efektów kształcenia na poziomie B+.

(2) PRZEDMIOT FILOZOFICZNY: Student ma obowiązek zrealizować w trakcie I roku studiów jeden dwusemestralny przedmiot filozoficzny (w+ćw, 60+60 godz., 10 ECTS). Student wybiera jeden z następujących przedmiotów:

Lista przedmiotów filozoficznych do wyboru
1. Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej
2. Filozoficzne problemy nauk podstawowych
3. Biopolityka
4. Filozofia społeczna
5 Filozofia polityki

Za zgodą Kierownika studiów, zamiast przedmiotu z powyższej listy, student może zrealizować inne zajęcia kursowe lub fakultatywne (w formacie: wykład+ćwiczenia) oferowane przez Wydział Filozofii dla kierunku filozofia. Student wybiera jeden z następujących przedmiotów: Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej; Filozoficzne problemy nauk podstawowych; Fakultet z biopolityki; Fakultet z filozofii społecznej; Fakultet z filozofii polityki.
Za zgodą Kierownika studiów, zamiast jednego z ww. przedmiotów, student może zrealizować inne dwusemestralne zajęcia kursowe lub fakultatywne (w formacie: wykład+ ćwiczenia) oferowane przez WF UW. W przypadku studentów, którzy nie ukończyli studiów filozoficznych, mogą to być, w szczególności, zajęcia z logiki, epistemologii lub ontologii. Natomiast w przypadku studentów, którzy posiadają licencjat z filozofii, może to być inny fakultet dwusemestralny (bądź dwa fakultety jednosemestralne), którego nie realizowali na studiach pierwszego stopnia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Kierownik może wyrazić zgodę na zastąpienie przedmiotu z powyższej listy zajęciami seminaryjnymi w wymiarze 120 godz. (2 x 60 godz.), oferowanymi przez IF dla kierunku filozofia, o ile przedmiot ten nie był zaliczany przez studenta w ramach innych studiów. Student musi wówczas uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin (zależnie od przedmiotu) przynajmniej z jednego z tych seminariów. Warunki i zasady zaliczenia lub egzaminu muszą zostać zaakceptowane przez Kierownika studiów.

(3) PRZEDMIOT OGÓLNOUNIWERSYTECKI: Student ma obowiązek zrealizować w trakcie studiów 120 godzin (8 ECTS) zajęć ogólnouniwersyteckich, w tym 60 godzin (4 ECTS) w I roku studiów i 60 godzin (4 ECTS) w II roku studiów. W zależności od wymagań związanych z wybranym przedmiotem ogólnouniwersyteckim, metodą weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia dla przedmiotu jest egzamin lub zaliczenie na ocenę. Studenci, którzy nie zrealizowani na studiach I stopnia bądź jednolitych studiach magisterskich zajęć z BHP (0,5 ECTS); POWI (0,5 ECTS) oraz Technologii informacyjnych i komunikacyjnych (30 godzin, 2 ECTS) mogą zaliczyć te przedmioty jako Przedmioty ogólnouniwersyteckie. Uzyskanie efektów kształcenia dla BHP i POWI weryfikuje się zaliczeniem.


Wcześniejsze programy studiów

Program studiów od 2017/2018 r.