Koncepcja kształcenia

Studia II stopnia na kierunku Bioetyka prowadzone na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego to jedyne takie studia w Polsce. Oferują najnowszą wiedzę z zakresu bioetyki, nowoczesne formy kształcenia i zachęcają do zaangażowania w życie społeczne. Wykładowcy i wykładowczynie bioetyki to wiodący specjaliści w zakresie filozofii i etyki, socjologii, prawa i antropologii. Studentki i studenci Bioetyki zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w takich obszarach jak etyka kliniczna, etyka badań naukowych, bioetyka regulacyjna, relacje między człowiekiem a innymi zwierzętami, etyka środowiska naturalnego.

Podobnie jak na pozostałych kierunkach prowadzonych na Wydziale Filozofii, studia bioetyczne łączą nauczanie z badaniami naukowymi. Studentki i studenci Bioetyki nabywają kompetencje badawcze biorąc udział w realizowanych na Wydziale projektach badawczych, angażując się w prace koła naukowego bioetyki i współpracując w przygotowywaniu wydarzeń naukowych.

Kształcenie na Bioetyce rozwija wrażliwość na ważne społecznie problemy związane z rozwojem nauk o życiu i wpływem zastosowań ich wyników. Studentki i studenci uczą się samodzielnego wypracowywania przemyślanych opinii o tych zagadnieniach na podstawie rzetelnej wiedzy naukowej i znajomości prawnych i społecznych uwarunkowań zagadnień bioetycznych. Nabywają umiejętność artykułowania swoich przemyśleń w sposób intelektualnie zdyscyplinowany i zrozumiały dla laików. Uzyskują umiejętność krytycznego myślenia niezbędną do brania udziału w debatach publicznych z szacunkiem dla odmienności i różnorodności w duchu odpowiedzialności społeczności akademickiej wobec społeczeństwa.

Ze względu na specyfikę bioetyki i właściwe dla Wydziału Filozofii łączenie badań naukowych z nauczaniem, kształcenie na kierunku  Bioetyka charakteryzuje:

  • interdyscyplinarność, która pozwala studentom uwzględnia wielość i różnorodność czynników wpływających na etyczny wymiar postępu naukowego i opartych na nauce innowacji technologicznych i społecznych;
  • aktualność przekazywanej wiedzy dzięki zaangażowaniu nauczycielek i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Bioetyce w bieżące dyskusje naukowe i w życie społeczne;
  • zindywidualizowane podejście do studentek i studentów dzięki zajęciom w niewielkich grupach i współpracy z wybranym nauczycielem lub nauczycielką akademicką;
  • aktywizacja badawcza studentek i studentów poprzez włączanie ich w prace badawcze prowadzone na Wydziale i powierzanie realizowania własnych projektów badawczych pod opieką nauczycieli i nauczycielek akademickich;
  • rozwijanie wrażliwości etycznej i odpowiedzialności społecznej w ramach praktyk odbywanych w instytucjach ochrony zdrowia, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach.

Koncepcja kształcenia na kierunku Bioetyka stanowi integralny składnik procesu realizacji misji i strategii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skip to content