Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Podyplomowe Studia Bioetyczne > Informacje ogólne

Informacje ogólne

1. NAZWA STUDIÓW:

BIOETYKA, STUDIA PODYPLOMOWE
BIOETHICS, POSTGRADUATE STUDIES

2. KIEROWNIK STUDIÓW:

dr hab. Anna Wójtowicz
amwojtow@uw.edu.pl

3. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARU KSZTAŁCENIA:

4. TRYB, FORMA, ZAKRES TEMATYCZNY:

Studia realizowane są w trybie zaocznym. Zajęcia będę odbywać się w systemie zjazdów weekendowych (sobota i niedziela), średnio raz w miesiącu. Tematyka studiów jest tak dobrana aby m.in. umożliwiać słuchaczom po ich ukończeniu: zasiadanie w komisjach bioetycznych i etycznych, zasiadanie w komisjach etycznych ds. eksperymentów na zwierzętach,  bycie konsultantem ds. bioetycznych i etycznych.

Dotyczy w związku z tym:

5. CZAS TRWANIA:

Studia trwają dwa semestry.  Łączna liczba godzin: 180.

6. JĘZYK WYKŁADOWY:

polski