Efekty kształcenia

A. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Filozoficznych absolwent:

 1. zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
 2. ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii,
 3. zna terminologię filozoficzną w języku polskim,
 4. zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi,
 5. ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie ontologii i teorii poznania,
 6. ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie antropologii filozoficznej, aksjologii ogólnej, etyki i filozofii kultury,
 7. zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii,
 8. zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych oraz ma wiedzę w zakresie historii filozofii europejskiej,
 9. zna i rozumie podstawowe problemy bioetyczne,
 10. zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism,
 11. zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie,
 12. zna metody interpretacji tekstu filozoficznego,
 13. wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne.

B. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Filozoficznych absolwent:

 1. wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych,
 2. samodzielnie zdobywa wiedzę,
 3. czyta i interpretuje tekst filozoficzny,
 4. słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych,
 5. poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną,
 6. trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach,
 7. analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia,
 8. wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych,
 9. uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych,
 10. przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych, stosownie do ich istotności,
 11. wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi,
 12. formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych,
 13. dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę,
 14. rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.

C. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Filozoficznych absolwent:

 1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,
 2. jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów,
 3. efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania,
 4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego,
 5. wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym,
 6. ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla zrozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych,
 7. ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych.

Skip to content