Program studiów

Program studiów od 2020/2021 r.

ECTS

Wymiar godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Logika i teoria mnogości I

4

60

w+ćw

egz+z/o

Wprowadzenie do matematyki I

5

60

w+ćw

egz+z/o

Jak działa mózg: od neuronu do świadomości

3

30

w

egz

Wstęp do kognitywistyki

3

30

w

egz

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

3

30

w

egz

Metodologia badań psychologicznych

3

30

w

egz

Podstawy statystyki

4

60

kon

egz

E-learning informatyczny

2

30

ćw

z/o

Lektorat z języka obcego¹

2

60

lekt

z/o

BHP

0,5

4

z

Ochrona własności intelektualnej

0,5

4

W-F²

90

z/o

Razem (semestr 1)

30

488

1. Student może obrać dowolny język obcy w ramach lektoratu i odpowiednio podejść do egzaminu certyfikacyjnego z dowolnego języka. Jednak podstawowym językiem obcym w kognitywistyce jest język angielski, którego znajomość bierna i czynna jest wymagana w programie. Lektoraty są rozliczane rocznie, a nie semestralnie (w ciągu pierwszego i drugiego roku należy rozliczyć po 120 godzin lektoratu w roku).
2. Student musi zaliczyć przedmiot W-F do końca 5-ego semestru.

Semestr 2

ECTS

Wymiar godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Logika i teoria mnogości II

5

60

w+ćw

egz+z/o

Wprowadzenie do matematyki II

5

60

w+ćw

egz+z/o

Wstęp do informatyki

6

60

w+lab

egz+z/o

Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznych

3

30

ćw

z/o

Psychologia procesów poznawczych I

3

30

w

egz

Psychologia eksperymentalna

3

30

ćw

z/o

Wstęp do filozofii

3

30

konw

z/o

Lektorat z języka obcego¹

2

60

lekt

z/o

Razem (semestr 2)

30

360

1. Student może obrać dowolny język obcy w ramach lektoratu i odpowiednio podejść do egzaminu certyfikacyjnego z dowolnego języka. Jednak podstawowym językiem obcym w kognitywistyce jest język angielski, którego znajomość bierna i czynna jest wymagana w programie. Lektoraty są rozliczane rocznie, a nie semestralnie (w ciągu pierwszego i drugiego roku należy rozliczyć po 120 godzin lektoratu w roku).

Semestr 3

ECTS

Wymiar godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Metody badania funkcjonującego mózgu

3

30

w

egz

Psychologia procesów poznawczych II

3

30

w

egz

Filozofia umysłu I

4

60

w+ćw

egz+z/o

Filozofia języka I

4

60

w+ćw

egz+z/o

Programowanie i projektowanie obiektowe

4

60

w + lab

egz+z/o

Lingwistyka I

4

60

w+ćw

egz+z/o

Statystyka I z R

4

60

lab

z/o

Pracownia EEG

2

30

lab

z/o

Lektorat z języka obcego¹

2

60

lekt

z/o

Razem (semestr 3)

30

450

1. Student może obrać dowolny język obcy w ramach lektoratu i odpowiednio podejść do egzaminu certyfikacyjnego z dowolnego języka. Jednak podstawowym językiem obcym w kognitywistyce jest język angielski, którego znajomość bierna i czynna jest wymagana w programie. Lektoraty są rozliczane rocznie, a nie semestralnie (w ciągu pierwszego i drugiego roku należy rozliczyć po 120 godzin lektoratu w roku).

Semestr 4

ECTS

Wymiar godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Psycholingwistyka eksperymentalna

3

30

konw

z/o

Sztuczna inteligencja

5

60

w+ćw

egz+z/o

Lingwistyka II

5

60

w+ćw

egz+z/o

Analiza sygnałów EEG

2

30

lab

z/o

Psychologia rozwoju poznawczego

3

30

wyk

egz

Lektorat z języka obcego¹

2

60

lekt

z/o

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego¹

2

0

z/o

Moduł specjalizacyjny I³

8

120

w/ćw/ konw./sem

egz+z/o

Statystyka II: modele liniowe

4

60

Teoria obliczeń

4

60

Filozofia języka II

4

60

Filozofia umysłu II

4

60

Wprowadzenie do neuronauki poznawczej

4

60

Razem (semestr 4):

30

390

1. Student może obrać dowolny język obcy w ramach lektoratu i odpowiednio podejść do egzaminu certyfikacyjnego z dowolnego języka. Jednak podstawowym językiem obcym w kognitywistyce jest język angielski, którego znajomość bierna i czynna jest wymagana w programie. Lektoraty są rozliczane rocznie, a nie semestralnie (w ciągu pierwszego i drugiego roku należy rozliczyć po 120 godzin lektoratu w roku).
3. Student wybiera przedmioty realizujące przynajmniej 8 punktów ECTS z puli pięciu przedmiotów wchodzących w skład Modułu Specjalizacyjnego I. Wszystkie pięć przedmiotów oferowanych jest co roku.

Semestr 5

ECTS

Wymiar godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Etyczne problemy w kognitywistyce

3

30

konw

z/o

Academic writing and speaking

3

30

konw

z/o

Seminarium licencjackie

nie przypisuje się

30

sem

z/o

Przedmioty ogólnouniwersyteckie⁴

9

z/o

Moduł specjalizacyjny II⁵

15

≥ 120

w, ćw, proj

egz, z/o

Razem (semestr 5)

30

≥ 210 + przedmioty OG

4. Student musi zaliczyć przedmioty ogólnouniwersyteckie do końca 5-ego semestru.
5. Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 25 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie podejmowana jest decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane. Moduł Specjalizacyjny II obejmie co najmniej dziesięć przedmiotów. Student musi, realizując 25 punktów ECTS, jednocześnie zrealizować przynajmniej 210 godzin zajęć Moduły Specjalizacyjnego II. W ramach Modułu Specjalizacyjnego II można zrealizować wcześniej niezaliczane zajęcia z Modułu Specjalizacyjnego I.

Semestr 6

ECTS

Wymiar godzin

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Seminarium licencjackie

6

30

sem

z/o

Licencjacki grupowy projekt badawczy

9

120

proj

z/o

Praktyki licencjackie⁶

5

90

prakt

z

Moduł specjalizacyjny II⁵

10

≥ 90

w, ćw, proj

egz, z/o

Razem (semestr 6)

30

≥ 330

5. Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 25 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie podejmowana jest decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane. Moduł Specjalizacyjny II obejmie co najmniej dziesięć przedmiotów. Student musi, realizując 25 punktów ECTS, jednocześnie zrealizować przynajmniej 210 godzin zajęć Moduły Specjalizacyjnego II. W ramach Modułu Specjalizacyjnego II można zrealizować wcześniej niezaliczane zajęcia z Modułu Specjalizacyjnego I.
6. Student może realizować praktyki studenckie od 4-ego semestru studiów.

Wcześniejsze programy

Program studiów od 2019/2020 r.

Program studiów od 2017/2018 r.

Program studiów od 2016/2017 r.

Program studiów od 2014/2015 r.

Program studiów od 2013/2014 r.

Skip to content