Program studiów

I ROK

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Lek.

Historia filozofii I

30

90

120

10

Wykł.: EU
Ćw.: SP/SU

Epistemologia

60

60

120

10

Wykł.: EP
Ćw.: SP/SU

Logika I

60

60

120

10

Wykł.: EP
Ćw.: SP/SU

Filozofia wartości z elementami
antropologii filozoficznej
albo
Filozoficzne problemy nauk
podstawowych

60

60

120

10

Wykł.: EP/EU
Ćw.: SP/SU

Wprowadzenie do filozofii

60

60

9

SP/PR

Projekt badawczy¹

4

E

Technologie informacyjne i
komunikacyjne

30

30

2

T

Podstawy ochrony
własności intelektualnej

4

4

0,5

T

Bezpieczeństwo i higiena pracy

4

4

0,5

T

Język obcy nowożytny
lub klasyczny


120

120

4

Wychowanie fizyczne²

90

90

SUMA

218

60

390

120

788

60


II ROK

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Lek.

Historia filozofii II

60

60

120

10

Wykł.: EU
Ćw.: SP/SU

Ontologia

60

60

120

10

Wykł.: EP
Ćw.: SP/SU

Etyka

60

60

120

10

Semiotyka logiczna
albo
Logika II

60

60

120

10

Wykł.: EU
Ćw.: SP/SU

Projekt badawczy

6

E

Język obcy nowożytny
lub klasyczny

120

120

4

Egzamin na poziomie min. B2
z języka obcego nowożytnego2

EU
EP

Przedmiot ogólnouniwersytecki³


8


SUMA

240

60


240

120

600

60


III ROK

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Tran.

Historia filozofii analitycznej

60

60

120

10

Wykł.: EU
Ćw.: SP/SU

Historia filozofii nieanalitycznej

60

60

120

10

Wykł.: EU
Ćw.: SP/SU

Fakultet I⁴ ⁵

60

60

120

10

Wykł.: EP/EU
Ćw.: SP/SU

Fakultet II⁴ ⁵

30

30

60

5

Wykł.: EP/EU
Ćw.: SP/SU

Wykład monograficzny

60

60

4

SP/SU/E

Translatorium
lub seminarium obcojęzyczne


60

60

6

PPT/R/E

Przedmiot ogólnouniwersytecki³


2

Seminarium dyplomowe⁶60

60

13

R/E
PD

SUMA

270

60

210

60

600

60


Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1988 (plus przedmioty ogólnouniwersyteckie)

Objaśnienia

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
EU – egzamin ustny; EP – egzamin pisemny; T – test; E – esej; Proj – projekt; PR – praca roczna; Inne: A – aktywność; PD – praca dyplomowa; PPT – praca pisemna (tłumaczenie); R – referat; SP – sprawdzian pisemny; SU – sprawdzian ustny.

Indeksy górne:
1. Jednemu projektowi badawczemu przypisane są 2 punkty ECTS. W trakcie studiów student może zrealizować u jednego wykładowcy nie więcej niż dwa projekty badawcze. Projekt badawczy polega na przygotowaniu przez studenta pod kierunkiem wybranego wykładowcy tekstu filozoficznego o charakterze naukowym.

2. Student stacjonarnych studiów pierwszego stopnia powinien uzyskać zaliczenie 90 godzin zajęć z wychowania fizycznego do końca III roku studiów.

3. Student kierunku humanistycznego musi zrealizować min. 5 punktów ECTS z obszaru nauk społecznych, pozostałe punkty ECTS z dowolnego obszaru (wskazane z innego obszaru niż nauki humanistyczne i społeczne), do końca III roku studiów. Student nie może zaliczać zajęć ogólnouniwersyteckich, uczęszczając na zajęcia prowadzone w macierzystej jednostce (Instytucie Filozofii).

4. Fakultety:
• Fakultet I (60 godz. wykładu + 60 godz. ćwiczeń, 10 ECTS): Estetyka; Filozofia społeczna; Filozofia polityki; Filozofia kultury; Filozofia religii; Filozofia nauki; Filozofia języka; Filozofia umysłu; Semiotyka logiczna (jeżeli student zaliczył na drugim roku jako przedmiot kierunkowy Logikę II); Logika II (jeżeli student zaliczył na drugim roku jako przedmiot kierunkowy Semiotykę logiczną).
• Fakultet II (30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń, 5 ECTS): Filozofia matematyki; Filozofia działania; Metaetyka; Logika III; Filozofia starożytna; Filozofia średniowieczna; Historia filozofii nowożytnej I; Historia filozofii nowożytnej II; Historia filozofii polskiej I; Historia filozofii polskiej II.

5. Łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia określony fakultet lub zajęcia będące elementem tego fakultetu (wykład) można wykorzystać do rozliczenia etapu studiów tylko jeden raz.

6. Seminarium dyplomowe to przedmiot składający się z wybranego przez studenta seminarium (w wymiarze 60 godzin) oraz indywidualnych konsultacji studenta z opiekunem pracy. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest zaliczenie wybranego seminarium oraz złożenie pracy dyplomowej.
• W wypadku przedmiotów składających się z wykładu (zakończonego egzaminem) i ćwiczeń – warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
• Warunkiem zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem jest – oprócz warunków wymienionych w programie studiów – obecność podczas tych zajęć.
• Jeśli zajęcia mają kilka dopuszczalnych sposobów weryfikacji efektów uczenia (np. SP/SU/E), to wyboru konkretnego sposobu lub konkretnych sposobów dokonuje koordynator przedmiotu. Sposoby te zostaną
wskazane w sylabusie przedmiotu.


Wcześniejsze programy studiów