Program studiów

 

Program studiów od 2019/2020 r. (I stopień)

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Lek.

Historia filozofii I¹

36

36

72

10

Wykł.: EU lub EP
Ćw.: kolokwium pisemne

Epistemologia

36

36

72

10

Wykł.: EU lub EP
Ćw.: kolokwium pisemne

Logika I

36

36

72

10

Wykł.: EU lub EP
Ćw.: kolokwium pisemne

Filozofia wartości z elementami
antropologii filozoficznej
albo
Filozoficzne problemy nauk
podstawowych

36

36

72

10

Wykł.: EU lub EP
Ćw.: kolokwium pisemne

Wprowadzenie do filozofii

36

36

10

kolokwium pisemne

Projekt badawczy²

5

projekt

Technologie informacyjne i
komunikacyjne

30

30

2

T

Podstawy ochrony
własności intelektualnej

4

4

0,5

T

Bezpieczeństwo i higiena pracy

4

4

0,5

T

Język obcy nowożytny


60

60

2

SUMA422

60


Objaśnienia:
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: EU – egzamin ustny, EP – egzamin pisemny, SP - kolokiwum pisemne, R - referat, E - esej

(1) W wypadku wszystkich przedmiotów składających się z wykładu (zakończonego egzaminem) i ćwiczeń – warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem jest – oprócz warunków wymienionych w programie studiów – obecność i aktywność podczas tych zajęć. Dotyczy to: Historii filozofii I, Epistemologii, Logiki I, Filozofii wartości z elementami antropologii filozoficznej albo Filozoficznych problemów nauk podstawowych, Ontologii, Etyki, Semiotyki logicznej albo Logiki II, Historii filozofii analitycznej, Historii filozofii nieananalitycznej oraz fakultetów.
(2) Jednemu projektowi badawczemu przypisanych jest 5 punktów ECTS. W trakcie studiów student może zrealizować u jednego wykładowcy nie więcej niż dwa projekty badawcze. 
(3) Student kierunku humanistycznego musi zrealizować min. 5 punktów ECTS z obszaru nauk społecznych, pozostałe punkty ECTS z dowolnego obszaru (wskazane z innego obszaru niż nauki humanistyczne i społeczne), do końca III roku studiów. Student nie może zaliczać zajęć ogólnouniwersyteckich, uczęszczając na zajęcia prowadzone w macierzystej jednostce (Instytucie Filozofii).
(4) Fakultety: Fakultet (36 godz. wykładu + 36 godz. ćwiczeń, 10 ECTS): do wyboru z listy fakultetów.
(5) Łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia określony fakultet lub zajęcia będące elementem tego fakultetu (wykład) można wykorzystać do rozliczenia etapu studiów tylko jeden raz.

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Lek.

Historia filozofii II

36

36

72

10

Wykł.: EU lub EP
Ćw.: kolokwium pisemne

Ontologia

36

36

72

10

Wykł.: EU lub EP
Ćw.: kolokwium pisemne

Etyka

36

36

72

10

Wykł.: EU lub EP
Ćw.: kolokwium pisemne

Semiotyka logiczna
albo
Logika II

36

36

72

10

Wykł.: EU lub EP
Ćw.: kolokwium pisemne

Projekt badawczy 1²


5

projekt

Projekt badawczy 2²

5

projekt

Przedmiot ogólnouniwersytecki³8

Język obcy nowożytny


60

60

2

SUMA348

60


Objaśnienia:
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: EU – egzamin ustny, EP – egzamin pisemny, SP - kolokiwum pisemne, R - referat, E - esej

(1) W wypadku wszystkich przedmiotów składających się z wykładu (zakończonego egzaminem) i ćwiczeń – warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem jest – oprócz warunków wymienionych w programie studiów – obecność i aktywność podczas tych zajęć. Dotyczy to: Historii filozofii I, Epistemologii, Logiki I, Filozofii wartości z elementami antropologii filozoficznej albo Filozoficznych problemów nauk podstawowych, Ontologii, Etyki, Semiotyki logicznej albo Logiki II, Historii filozofii analitycznej, Historii filozofii nieananalitycznej oraz fakultetów.
(2) Jednemu projektowi badawczemu przypisanych jest 5 punktów ECTS. W trakcie studiów student może zrealizować u jednego wykładowcy nie więcej niż dwa projekty badawcze. 
(3) Student kierunku humanistycznego musi zrealizować min. 5 punktów ECTS z obszaru nauk społecznych, pozostałe punkty ECTS z dowolnego obszaru (wskazane z innego obszaru niż nauki humanistyczne i społeczne), do końca III roku studiów. Student nie może zaliczać zajęć ogólnouniwersyteckich, uczęszczając na zajęcia prowadzone w macierzystej jednostce (Instytucie Filozofii).
(4) Fakultety: Fakultet (36 godz. wykładu + 36 godz. ćwiczeń, 10 ECTS): do wyboru z listy fakultetów.
(5) Łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia określony fakultet lub zajęcia będące elementem tego fakultetu (wykład) można wykorzystać do rozliczenia etapu studiów tylko jeden raz.

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Lek.

Historia filozofii analitycznej

36

36

72

10

Wykł.: EU
Ćw.: SP

Historia filozofii nieanalitycznej

36

36

72

10

Wykł.: EU
Ćw.: SP

Fakultet I⁴ ⁵

36

36

72

10

Wykł.: EU lub EP
Ćw.: SP lub SU lub praca zaliczeniowa (do wyboru przez
prowadzącego)

Wykład monograficzny

36

36

4

SU lub SP lub praca zaliczeniowa (do wyboru przez prowadzącego)

Tanslatorium
lub
Seminarium obcojęzyczne

36

36

6

pracazaliczeniowa (tłumaczenie) / R lub E

Seminarium dyplomowe

36

36

18 

R lub E + praca dyplomowa

Przedmiot ogólnouniwersytecki


2

SUMA


324

60


Objaśnienia:
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: EU – egzamin ustny, EP – egzamin pisemny, SP - kolokiwum pisemne, R - referat, E - esej

(1) W wypadku wszystkich przedmiotów składających się z wykładu (zakończonego egzaminem) i ćwiczeń – warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem jest – oprócz warunków wymienionych w programie studiów – obecność i aktywność podczas tych zajęć. Dotyczy to: Historii filozofii I, Epistemologii, Logiki I, Filozofii wartości z elementami antropologii filozoficznej albo Filozoficznych problemów nauk podstawowych, Ontologii, Etyki, Semiotyki logicznej albo Logiki II, Historii filozofii analitycznej, Historii filozofii nieananalitycznej oraz fakultetów.
(2) Jednemu projektowi badawczemu przypisanych jest 5 punktów ECTS. W trakcie studiów student może zrealizować u jednego wykładowcy nie więcej niż dwa projekty badawcze.
(3) Student kierunku humanistycznego musi zrealizować min. 5 punktów ECTS z obszaru nauk społecznych, pozostałe punkty ECTS z dowolnego obszaru (wskazane z innego obszaru niż nauki humanistyczne i społeczne), do końca III roku studiów. Student nie może zaliczać zajęć ogólnouniwersyteckich, uczęszczając na zajęcia prowadzone w macierzystej jednostce (Instytucie Filozofii).
(4) Fakultety: Fakultet (36 godz. wykładu + 36 godz. ćwiczeń, 10 ECTS): do wyboru z listy fakultetów.
(5) Łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia określony fakultet lub zajęcia będące elementem tego fakultetu (wykład) można wykorzystać do rozliczenia etapu studiów tylko jeden raz.

Program studiów od 2019/2020 r. (II stopień)

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Lek.

Fakultet¹ ² ³

108

108

216

30

Wykł: EU lub EP
Ćw: sprawdzian ustny lub pisemny lub praca zaliczeniowa (do wyboru przez
prowadzącego)

Wykład monograficzny⁴

36

36

4

Sprawdzian ustny lub pisemny lub praca zaliczeniowa (do wyboru przez prowadzącego)

Seminarium

72

72

12

R lub E

Translatorium
lub
Seminarium obcojęzyczne


36

36

6

Praca pisemna (tłumaczenie)/referat lub
esej

Projekt badawczy⁵

36

5

projekt

Przedmiot ogólnouniwersytecki⁶

3

SUMA
360

60


Objaśnienia:
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: EU – egzamin ustny, EP – egzamin pisemny, R - referat, E - esej

(1) Fakultety: Fakultet (36 godz. wykładu + 36 godz. ćwiczeń, 10 ECTS): do wyboru z listy fakultetów.
(2) Łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia określony fakultet lub zajęcia będące elementem tego fakultetu (wykład) można wykorzystać do rozliczenia etapu studiów tylko jeden raz.
(3) W wypadku wszystkich przedmiotów składających się z wykładu (zakończonego egzaminem) i ćwiczeń – warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem jest – oprócz warunków wymienionych w programie studiów – obecność i aktywność podczas tych zajęć. Dotyczy to: Historii filozofii I, Epistemologii, Logiki I, Filozofii wartości z elementami antropologii filozoficznej albo Filozoficznych problemów nauk podstawowych, Ontologii, Etyki, Semiotyki logicznej albo Logiki II, Historii filozofii analitycznej, Historii filozofii nieananalitycznej oraz fakultetów.
(4) Zamiast 72 godzin wykładów monograficznych (łącznie na całych studiach) można zaliczyć 72 godzin seminariów.
(5) Jednemu projektowi badawczemu przypisane jest 5 punktów ECTS.
(6) Student kierunku studiów przyporządkowanego do obszaru nauk humanistycznych powinien zrealizować zajęcia z obszaru nauk społecznych za minimum 5 ECTS (pozostałe punkty ECTS – za zajęcia z dowolnego obszaru). Student nie może zaliczać zajęć ogólnouniwersyteckich, uczęszczając na zajęcia prowadzone w macierzystej jednostce (Instytucie Filozofii).

Nazwa przedmiotu /  grupy zajęć

Forma zajęć - liczba godzin

Razem liczba godzin

Razem punkty ECTS

Sposoby weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wykł.

Konw.

Sem.

Ćw.

Lek.

Wykład monograficzny

72

72

8

Sprawdzian ustny lub pisemny lub praca zaliczeniowa (do wyboru przez prowadzącego)

Seminarium

108

108

18

R lub E

Seminarium obcojęzyczne

36

36

6

R lub E

Przedmiot ogólnouniwersytecki⁶

3

Seminarium dyplomowe

36

36

25

R lub E + praca dyplomowa

SUMA
252

60


Objaśnienia:
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: EU – egzamin ustny, EP – egzamin pisemny, R - referat, E - esej

(1) Fakultety: Fakultet (36 godz. wykładu + 36 godz. ćwiczeń, 10 ECTS): do wyboru z listy fakultetów.
(2) Łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia określony fakultet lub zajęcia będące elementem tego fakultetu (wykład) można wykorzystać do rozliczenia etapu studiów tylko jeden raz.
(3) W wypadku wszystkich przedmiotów składających się z wykładu (zakończonego egzaminem) i ćwiczeń – warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia zajęć niekończących się egzaminem jest – oprócz warunków wymienionych w programie studiów – obecność i aktywność podczas tych zajęć. Dotyczy to: Historii filozofii I, Epistemologii, Logiki I, Filozofii wartości z elementami antropologii filozoficznej albo Filozoficznych problemów nauk podstawowych, Ontologii, Etyki, Semiotyki logicznej albo Logiki II, Historii filozofii analitycznej, Historii filozofii nieananalitycznej oraz fakultetów.
(4) Zamiast 72 godzin wykładów monograficznych (łącznie na całych studiach) można zaliczyć 72 godzin seminariów.
(5) Jednemu projektowi badawczemu przypisane jest 5 punktów ECTS.
(6) Student kierunku studiów przyporządkowanego do obszaru nauk humanistycznych powinien zrealizować zajęcia z obszaru nauk społecznych za minimum 5 ECTS (pozostałe punkty ECTS – za zajęcia z dowolnego obszaru). Student nie może zaliczać zajęć ogólnouniwersyteckich, uczęszczając na zajęcia prowadzone w macierzystej jednostce (Instytucie Filozofii).


Wcześniejsze programy studiów

Skip to content