Wyniki konkursu DSM 2016

Komisja Konkursowa ds. DSM rozstrzygnęła konkurs o finansowanie projektów badawczych ze środków dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców.
Na konkurs wpłynęły 34 wnioski, z czego rozpatrywanych było 28 wniosków (2 wnioski zostały wycofane, 4 wnioski odrzucono z powodów formalnych).
Wnioski zostały ocenione w skali 1-30 punktów w trzech obszarach: wartość naukowa projektu, dorobek wnioskodawcy, zasadność kosztorysu.
Lista projektów DSM 2016 wraz z przyznaną punktacją i kwotą finansowania
Decyzje o przyznaniu finansowania zostaną dostarczone kierownikom projektów w najbliższym czasie.

Skip to content