Dotacja DSM

Dotacja DSM to dotacja celowa MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Ogólne warunki konkursu na projekty badawcze finansowane z dotacji DSM 2018

1. Dotacja DSM przeznaczona jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań badawczych możliwych do zrealizowania w ciągu jednego roku.
2. Zadania badawcze finansowane ze środków DSM nie mogą być finansowane z innych źródeł (NCN, MNiSW, Horyzont 2020, etc.).
3. Dotacja DSM może być przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie:

– prowadzenia badań,
– wynagrodzeń wykonawców (maksymalnie 30% wszystkich kosztów; zob też punkt 4.),
– wyjazdów krajowych i zagranicznych,
– wydania publikacji,
– zakupu oprogramowania i licencji na program komputerowy.

4. Pracownicy IF UW oraz doktoranci pobierający stypendium doktoranckie nie mogą pobierać wynagrodzenia ze środków DSM.
5. Dotacja DSM nie może być przeznaczona na działalność dydaktyczną,  zakup literatury, aparatury i sprzętu komputerowego.
6. Podział dotacji DSM przyznanej IF UW odbywa się w wewnętrznym trybie konkursowym.
7. W konkursie o finansowanie projektu badawczego ze środków DSM mogą brać udział:

(a) słuchacze studiów III stopnia w IF UW, którzy w chwili składania wniosku są na co najwyżej V roku studiów,
(b) młodzi pracownicy naukowi, mający zatrudnienie w IF na podstawie umowy o pracę.

(Młody naukowiec to osoba, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.)

8. Każdy pracownik i doktorant spełniający warunki konkursu może składać w danym roku co najwyżej jeden wniosek o finansowanie badań ze środków DSM. O przyznanie finansowania DSM w kolejnym roku można się ubiegać dopiero po pozytywnym przyjęciu sprawozdania z realizacji poprzedniego projektu.
9. Zakres danych wymaganych we wniosku o finansowanie projektu badawczego ze środków DSM określa formularz WNIOSEK DSM
10. Wniosek o finansowanie projektu badawczego ze środków DSM należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2018 roku w formie elektronicznej na adres: j.golinska@uw.edu.pl
11. Złożenie wniosku jest równoznaczne ze złożeniem przez Wnioskodawcę zobowiązania do przestrzegania obowiązujących w IF UW ZASAD OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ DOKUMENTÓW .
12. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie te wnioski, które są kompletne i spełniają wszystkie wymagania konkursu.
13. Wysokość finansowania pojedynczego projektu zależy od wysokości dotacji przyznanej IF UW oraz oceny wniosku o finansowanie projektu badawczego z DSM, w tym pozycji wniosku na liście rankingowej.
14. Oceny złożonych wniosków dokonuje Komisja ds. Projektów DSM powołana przez Dyrekcję IF UW. Komisji przewodniczy z-ca Dyrektora IF UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku.
16. Warunkiem uruchomienia środków z przyznanej dotacji jest: (a)  osobiste odebranie decyzji o przyznaniu środków w terminie wyznaczonym przez Dyrekcję IF UW; (b) złożenie wypełnionego i podpisanego druku kalkulacji kosztów w terminie wyznaczonym przez Dyrekcję IF UW.
17. Kierownicy tematów badawczych finansowanych z dotacji DSM są zobowiązani do terminowego składania wszelkich raportów i sprawozdań, w szczególności są zobowiązani do złożenia sprawozdania z działalności naukowej za rok kalendarzowy, w którym zostało przyznane finansowanie DSM, oraz raportu z realizacji zadań badawczych finansowanych ze środków DSM w terminach określonych przez Dyrekcję IF UW.
18. Przyznane środki z dotacji DSM muszą być wykorzystane w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2019 roku. Niewykorzystane środki przestają pozostawać w dyspozycji kierownika tematu.

Skip to content