Wyniki konkursu DSM 2017

Komisja Konkursowa ds. DSM rozstrzygnęła konkurs o finansowanie projektów badawczych ze środków dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców.
Na konkurs wpłynęły 32 wnioski, wszystkie zostały rozpatrzone. Przyznana kwota finansowania projektu zależna jest od pozycji w rankingu oraz wnioskowanej kwoty finansowania.
Wnioski oceniane były w trzech obszarach: wartość naukowa projektu (40% oceny końcowej), dorobek wnioskodawcy (30% oceny końcowej) oraz zasadność kosztorysu (30% oceny końcowej). Wartość naukowa projektów oceniana była przez pracowników Instytutu, każdy wniosek miał dwóch recenzentów niebędących pracownikami zakładu wnioskodawcy lub jego bliskimi współpracownikami. Dorobek wnioskodawcy oceniany był przez cztery osoby – dwoje przedstawicieli doktorantów, którzy nie składali wniosku o dotację DSM, oraz dwóch przedstawicieli dyrekcji Instytutu. Kosztorysy oceniane były przez dwóch przedstawicieli dyrekcji Instytutu. Punkty przyznane w każdym z obszarów są średnią ocen przyznanych przez osoby oceniające.

Lista projektow DSM 2017 wraz z przyznana punktacja i kwota finansowania z wagami

Prosimy wnioskodawców o odbiór decyzji w Sekretariacie ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Kierownicy projektów finansowanych ze środków DSM są zobowiązani do złożenia do 30 września 2017 roku wypełnionego i podpisanego druku kalkulacji kosztów (zrewidowanego kosztorysu projektu: wzór).

Skip to content