Rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają:

 • tytuł magistra
 • licencjat
 • stopień inżyniera

Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/auth/register/consent/

Wymagane dokumenty (część z nich generuje się automatycznie z IRK):

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. życiorys
 3. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
 4. kwestionariusz osobowy
 5. kserokopia dowodu osobistego
 6. dwa zdjęcia
 7. odpis/poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Kwestionariusz osobowy można pobrać z podstrony: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie/materialy-do-pobrania/

Termin składania dokumentów: komplet dokumentów można dostarczać od 20.06.2016 do 30.09.2016

 • osobiście, do sekretariatu Studiów, w godzinach jego pracy, (patrz: http://www.filozofia.uw.edu.pl/instytut/sekretariat/);
 • listownie, na adres: Instytut Filozofii UW, Sekretariat Studiów Podyplomowych, p. 100, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów do sekretariatu IF UW.

PRZEWIDYWANA LICZBA SŁUCHACZY LUB LIMIT PRZYJĘĆ:
Zakładana minimalna ilość osób przyjętych na studia: 15 osób; limit przyjęć na studia: 30 osób.

Skip to content