Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska)

1. NAZWA STUDIÓW:

ETYKA I FILOZOFIA (SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA), STUDIA PODYPLOMOWE
ETHICS AND PHILOSOPHY (teaching specialization) POSTGRADUATE STUDIES

2. KIEROWNIK STUDIÓW:

dr hab. Anna Wójtowicz
amwojtow@uw.edu.pl

3. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARU KSZTAŁCENIA:

  • podstawowy: filozofia (obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
  • pozostałe: prawo (obszar nauk społecznych/dziedzina nauk prawnych)
    socjologia (obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych)

4. TRYB, FORMA, ZAKRES TEMATYCZNY:

Studia realizowane są w trybie zaocznym.Zajęcia będę odbywać się w systemie zjazdów weekendowych (sobota i niedziela), średnio raz w miesiącu. Tematyka studiów jest dobrana tak, aby pozwolić słuchaczom pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat filozofii i jej związku z problemami  współczesnego świata a także umożliwić im prowadzenie zajęć w szkołach wszystkich poziomów z etyki i filozofii. Omawiane będę zagadnienia z historii filozofii, metodologii nauk i aktualne zagadnienia etyczne i bioetyczne. Nacisk zostanie położony na umiejętność rekonstrukcji tez filozoficznych przedstawianych przez innych i obronę własnych poglądów filozoficznych. Oddzielne zajęcia z metodyki nauczania etyki i filozofii ułatwią słuchaczom przygotowywanie lekcji, prowadzenie dyskusji i rozwijanie zainteresowań uczniów.

5. CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry.  Łączna liczba godzin: 350.

6. JĘZYK WYKŁADOWY:

polski

Skip to content