Efekty kształcenia

A. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy

Po ukończeniu podyplomowych studiów „Etyka i Filozofia – specjalizacja nauczycielska” absolwent:

 1. zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
 2. ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii,
 3. zna terminologię filozoficzną w języku polskim,
 4. zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi,
 5. ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie ontologii i teorii poznania,
 6. ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie antropologii filozoficznej, aksjologii ogólnej, etyki i filozofii kultury,
 7. zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii,
 8. zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych oraz ma wiedzę w zakresie historii filozofii europejskiej,
 9. zna i rozumie podstawowe problemy bioetyczne,
 10. zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism,
 11. zna metody analizy, interpretacji, problematyzowania i wartościowania zjawisk z zakresu praktyki klinicznej
 12. posiada pogłębioną wiedze na temat wybranych modeli etycznej analizy przypadków klinicznych,
 13. ma wiedzę o interdyscyplinarnej i dwoistej naturze bioetyki oraz o jej przedmiocie i stosowanych na jej gruncie metodach badawczych,
 14. rozumie rolę jaką spełnia bioetyka w regulacji praktyki medycznej oraz jej wkład w rozwój nauk biomedycznych,
 15. rozumie społeczno-kulturowe i polityczne uwarunkowania praktyki medycznej i rozwoju nauk biomedycznych,
 16. ma dogłębną wiedzę na temat problemów etycznych, jakie rodzi prowadzenie badań naukowych z udziałem ludzi, zwłaszcza badań biomedycznych, a także badań na ludzkich embrionach, materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia oraz na zwierzętach,
 17. zna zasady i metody przeprowadzania etycznej oceny projektu badania naukowego z udziałem ludzi albo zwierząt.

B. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności

Po ukończeniu podyplomowych studiów „Etyka i Filozofia – specjalizacja nauczycielska” absolwent:

 1. potrafi samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł oraz posługiwać się w sposób zintegrowany wiedzą i umiejętnościami z zakresu filozofii i etyki, a także normami prawnymi, organizacyjnymi i zawodowymi,
 2. czyta i interpretuje tekst filozoficzny,
 3. słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych,
 4. trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach,
 5. analizuje argumenty filozoficzne i etyczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia,
 6. wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi filozoficznych i etycznych,
 7. uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych,
 8. przytacza główne tezy badanych wypowiedzi filozoficznych i etycznych, stosownie do ich istotności,
 9. wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi,
 10. formułuje w mowie i na piśmie problemy filozoficzne i etyczne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych,
 11. dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę,
 12. rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur,
 13. potrafi samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł oraz posługiwać się w sposób zintegrowany wiedzą i umiejętnościami z zakresu filozofii i etyki, a także normami prawnymi, organizacyjnymi i zawodowymi,
 14. prawidłowo identyfikuje, interpretuje i analizuje problemy i dylematy, jakie rodzi współczesna praktyka kliniczna i badawcza,
 15. stosuje metody problematyzowania, interpretacji, analizy i wartościowania zjawisk z zakresu praktyki klinicznej, wypracowane przez konsultantów/doradców ds. etyki,
 16. przeprowadza metodyczną analizę etyczną projektu prostego badania naukowego z udziałem ludzi albo zwierząt oraz sformułuje i merytorycznie uzasadnia opinię w sprawie dopuszczalności jego prowadzenia, posługując się wiedzą i umiejętności z zakresu etyki, a także właściwymi normami prawnymi i zawodowymi,
 17. poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną, etyczną i bioetyczną,
 18. potrafi stosować wybrane najważniejsze metody prowadzenia zajęć z filozofii,
 19. potrafi zbudować konspekt zajęć zgodnych z wymaganiami programowymi,
 20. potrafi zweryfikować wiedzę ucznia przy użyciu różnych narzędzi (test, wypracowanie, prezentacja).

C. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych

Po ukończeniu podyplomowych studiów „Etyka i Filozofia – specjalizacja nauczycielska” absolwent:

 1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,
 2. jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów,
 3. efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania,
 4. rozumie problematykę filozoficzną i etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu bioetycznego,
 5. docenia wartość i znaczenie dyskusji,
 6. potrafi współpracować w grupie, w szczególności dzielić pracę i odpowiedzialność za przygotowanie projektu,
 7. odznacza się rzetelnością, rozwagą i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań konsultacyjnych i regulacyjnych,
 8. zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
 9. trafnie diagnozuje problemy pojawiające się podczas dynamiki grupowej na zajęciach z filozofii,
 10. jest wrażliwy na dobro wszystkich uczestników zajęć,
 11. jest otwarty i zaangażowany w rozmowę i bezstronnie ocenia przekonania wszystkich uczestników zajęć.
Skip to content