Ramowy program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty
ECTS

1

Wprowadzenie do filozofii

konwersatorium

20g

Na ocenę końcową składa się:
1) Obecność 30 %
2) Aktywność: Udział w dyskusji oraz jej podsumowanie (2x35%) = 70% oceny końcowej.

5

2

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

konwersatorium 

10g

Zaliczenie w II semestrze

2

3

Etyka

konwersatorium 

10g

Zaliczenie w II semestrze

2

4

Elementy metodologii nauki

konwersatorium

20g

Na ocenę końcową składa się:
1) Oceniana aktywność elearningowa – 50% 2)Wynik testu końcowego – 50%

5

5

Analiza tekstu filozoficznego

konwersatorium

15g

Zaliczenie w II semestrze

3

6

Historia filozofii I

konwersatorium

20g

Na ocenę końcową składa się:
1) Obecność 30%
2) Udział w dyskusji 30% 3) Wynik pisemnego testu końcowego 40%.

6

7

Podstawy bioetyki

konwersatorium

20g

Na ocenę końcową składa się:
1)Przygotowanie do zajęć i aktywny, konstruktywny udział w dyskusjach na zajęciach – 60%
2) Przygotowanie w 2- osobowym zespole i wygłoszenie referatu wprowadzającego do dyskusji na zajęciach – 40%

5

8

Etyka kliniczna

konwersatorium

30g

Aktywność na zajęciach, praca pisemna

8

9

Etyka badań naukowych

konwersatorium

30g

Aktywność na zajęciach, praca pisemna

8

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty
ECTS

10

Historia filozofii II

konwersatorium

20g

Na ocenę końcową składa się:
1)Aktywność na zajęciach
2)Praca pisemna

6

11

Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej

konwersatorium

20g

Na ocenę końcową składa się:
1)Aktywność na zajęciach
2)Praca pisemna

5

12

Analiza tekstu filozoficznego

konwersatorium 

15g

Na ocenę końcową składa się:
1) Udział w dyskusjach
2) Samodzielna analiza fragmentów tekstów filozoficznych

3

13

Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii

konwersatorium

10g

Na ocenę końcową składa się:
1) Obecność 30%
2) Aktywność: Udział w dyskusji oraz jej podsumowanie (2x35%) = 70% oceny końcowej.

3

14

Etyka

konwersatorium

10g

Na ocenę końcową składa się:
1) Obecność
2) Praca seminaryjna na uzgodniony z prowadzącym temat
3)Aktywność na zajęciach

3

15

Modele decyzyjne w bioetyce

konwersatorium (przedmiot fakultatywny do (16))

20g

Na ocenę końcową składa się:
1) Przygotowanie do zajęć i aktywny, konstruktywny udział w dyskusjach i pracach na zajęciach – 40 %
2) Przygotowanie w grupie pisemnej analizy wybranego przypadku/problemu z zakresu tematyki seminarium – 60 %

5

16

Prawo a etyka

wykład (przedmiot fakultatywny do (15))

20g

Na ocenę końcową składa się: Test pisemny pytań zamkniętych i otwartych (100%)

5

17

Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach

konwersatorium 

10g

Na ocenę końcową składa się:
1) Znajomość zalecanej literatury oraz materiału zajęć
2) Uczestnictwo w zajęciach
3)Aktywność w dyskusji

5

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty
ECTS

18

Metodyka nauczania etyki i filozofii

konwersatorium /warsztaty

70g

Na ocenę końcową składa się:
1) Uczestnictwo na zajęciach: 20%
2) Aktywność na zajęciach: 20%
3) Prezentacja: 20%
4) Przygotowanie sylabusa i przykładowego konspektu zajęć: 20%
5) Przygotowanie arkusza testowego (z kluczem): 20%

16

19

Pisemna praca końcowa i egzamin ustny

30

SUMA I, II i III SEMESTRU

350g

120

Skip to content