Informacje ogólne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oferuje studia licencjackie oraz studia II stopnia w zakresie obejmującym wszystkie dyscypliny filozoficzne. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów pracujących w licznych zakładach i pracowniach.

W ciągu pięciu lat studiów w IF UW studenci otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii, zdobywają wiedzę na temat aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych, a także mają możliwość zapoznania się z ogólną problematyką nauk humanistycznych oraz z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi nauk ścisłych.

Zajęcia z historii filozofii oraz z ontologii i epistemologii stanowią fundament wykształcenia filozoficznego. Pozwalają lepiej zrozumieć współczesne zjawiska kulturowe. Pomagają dostrzec relacje między stylem życia, dominującą kulturą intelektualną i dążeniami elit społecznych. Zajęcia z etyki, estetyki i filozofii kultury wyrabiają wrażliwość aksjologiczną i emocjonalną. Zajęcia specjalistyczne i interdyscyplinarne pozwalają zapoznać się m. in. z problematyką filozofii i historii nauki oraz filozofii społecznej.

Jak żadna inna dyscyplina akademicka, filozofia rozwija sprawności intelektualne studenta. Ćwiczy inteligencję, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur oraz do właściwej interpretacji zachowań jednostkowych i społecznych a także rozbudza wyobraźnię.

Poczynając od roku akademickiego 2007/2008 studia stacjonarne mają charakter dwustopniowy, na co składają się: 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie).

Program studiów w Instytucie Filozofii dla I roku studiów licencjackich zbliżony jest do programu dotychczasowych studiów 5-letnich, i obejmuje przede wszystkim kursowe zajęcia obowiązkowe: wprowadzenie do filozofii, logikę, epistemologię, kurs historii filozofii (starożytnej i średniowiecznej), filozoficzne problemy nauk podstawowych, filozofię wartości z elementami antropologii filozoficznej, a także zajęcia zapoznające z użytkowaniem komputera, lektoraty z języka nowożytnego i klasycznego (fakultatywne zajęcia z łaciny i greki) oraz wychowanie fizyczne. Na kolejnych dwóch latach studenci studiów licencjackich kontynuować będą studiowanie klasycznych dyscyplin filozoficznych i historii filozofii oraz realizować będą zindywidualizowany program kształcenia (proseminarium, seminarium, wykład monograficzny, translatorium).

Studia licencjackie kończą się napisaniem pracy licencjackiej, egzaminem licencjackim oraz uzyskaniem dyplomu licencjata. Dla słuchaczy, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach magisterskich, napisanie pracy licencjackiej jest obligatoryjne.

Studia drugiego stopnia obejmują poszerzenie wiedzy nabytej w trakcie studiów licencjackich poprzez indywidualizację programu nauczania obejmującego głównie wybrane przez studenta seminaria i wykłady monograficzne.

STUDIA ZAOCZNE są dwustopniowe i obejmują trzy lata studiów licencjackich oraz dwa lata uzupełniających studiów magisterskich.

STUDIA PODYPLOMOWE Instytut Filozofii UW od roku akademickiego 2014/2015 prowadzi trzy rodzaje studiów podyplomowych:
Podyplomowe Studia Filozoficzne
Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska)
Podyplomowe Studia Bioetyczne

Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 Instytut Filozofii prowadzi filozoficzne studia po angielsku: Warsaw International Studies in Philosophy

KOGNITYWISTYKA to bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie.
Studia mają charakter interdyscyplinarny, łącząc takie dziedziny jak psychologia, informatyka, filozofia czy neurobiologia. Program zajęć uwzględnia szeroki wybór kursów specjalizacyjnych, możliwość uczestniczenia w praktykach i projektach badawczych.
Poza szeroką wiedzą teoretyczną studenci zdobywają praktyczne umiejętności programowania i analizy danych. Szczególną wagę przykłada się do praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy (psychologicznej, informatycznej, metodologicznej, językoznawczej).
Szczegółowe informacje o kierunku studiów znajdą Państwo na stronie: www.kognitywistyka.uw.edu.pl

BIOETYKA to stosunkowo nowa, dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki społecznej zajmująca się etycznymi oraz społeczno-kulturowymi, prawnymi i polityczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami rozwoju nauk medycznych i biologicznych, a także innych dyscyplin, których bezpośrednim przedmiotem badań bądź oddziaływań jest życie i zdrowie ludzi, dobrostan zwierząt lub środowisko naturalne.
Studia na kierunku bioetyka przygotowują do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki i filozofii, prawa, socjologii, antropologii oraz nauk politycznych. Nabywają też umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie bioetyki, w instytucjach publicznych i społecznych zajmujących się m.in. problematyką ochrony zdrowia, ochroną praw pacjentów.
Oferujemy fascynujące studia w kameralnym gronie (maksymalnie 25 osób na roku), z łatwym dostępem do wykładowców mających bogate doświadczenie dydaktyczne, badawcze i praktyczne z zakresu bioetyki, zdobyte w kraju i za granicą. Zapewniamy nowatorskie, interaktywne metody nauczania, praktyki oraz zajęcia w języku polskim i angielskim. Większość zajęć to seminaria, konwersatoria i praktyki, przygotowujące przyszłych absolwentów do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności. Prowadzący kładą duży nacisk na indywidualne podejście do każdego studenta i studentki, aby umożliwić im jak największy rozwój talentów i zdobycie szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy.
Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku bioetyka będą mogli kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) na uczelniach polskich i zagranicznych, w szczególności na studiach z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także na specjalistycznych studiach doktorskich z zakresu etyki praktycznej, bioetyki lub etyki medycznej.
Szczegółowe informacje o kierunku studiów znajdą Państwo na stronie: http://bioetyka.uw.edu.pl/

Skip to content