Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Rekrutacja

Rekrutacja

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Sekretariat
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa

tel. 22 55 20 262
e-mail: szkola.nh@uw.edu.pl
https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/

2019/2020

Uchwała nr 412 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020 (Monitor UW z 2019, poz. 116)
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4855/M.2019.116.U.412.pdf

Archiwum

2018/2019

Informujemy, że warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 są określone w uchwale nr 308 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku (pkt 6 str. 21-23):
Uchwała Rekrutacyjna w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018-2019

2017/2018

Informujemy, że warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 są określone w uchwale nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku (pkt 7, s.20-21):
Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017-2018

Uchwała jest również dostępna na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego: http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4115/M.2017.150.U.122.pdf

2016/2017
Rekrutacja w Instytucie Filozofii UW – studia doktoranckie 2016-2017
Komisja rekrutacyjna na rok akademicki 2016-2017

Ogłoszenie o konkursie w IF UW
Rejestracja w systemie IRK: https://doktoranci.irk.uw.edu.pl/

Konkurs

Instytut Filozofii UW ogłasza konkurs, w którym udział mogą wziąć osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie w IF UW począwszy od roku akademickiego 2016/2017. Konkurs ma na celu wyłonienie kandydata na doktoranta, który swoją rozprawę doktorską poświęciłby następującej tematyce:

RENESANS MYŚLI POLITYCZNEJ HEGLA W WIELKIEJ BRYTANII PO 1939 R.

Osoba, która podjęłaby się napisania rozprawy doktorskiej na wskazany (lub pokrewny) temat, miałaby możliwość nawiązania współpracy z wybitnym znawcą myśli Hegla – profesorem Zbigniewem Pełczyńskim z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Profesor Pełczyński zgodził się udzielić doktorantowi konsultacji i wskazówek, a także udostępnić mu wyniki własnych badań. Opiekunem doktoranta w Instytucie Filozofii UW byłby dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz; pośredniczyłby on w nawiązaniu przez doktoranta kontaktów naukowych z profesorem Pełczyńskim.

Plan badawczy i życiorys naukowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres edyta-b@uw.edu.pl do 30 czerwca 2016 roku.

Po zapoznaniu się z dokumentami profesor Zbigniew Pełczyński oraz dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz udzielą wspólnej rekomendacji wskazanemu przez siebie kandydatowi. Następnie kandydat ten przystąpi do regularnej rekrutacji na studia doktoranckie w IF UW. Należy podkreślić, że także pozostali uczestnicy konkursu nadal będą mogli starać się o przyjęcie na studia doktoranckie; udzielona rekomendacja nie zastępuje bowiem procedury rekrutacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 lipca 2016 roku.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Do pobrania:
Zasady ogólne rekrutacji na rok akademicki 2010/2011
Szczegółowe zasady rekrutacji

2011/2012

Do pobrania:

Zasady ogólne rekrutacji na rok akademicki 2011/2012
Szczegółowe zasady rekrutacji
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA DOKTORANCKIE W IF UW 2011-2012

 

2012/2013

 

Zasady ogólne rekrutacji na rok akademicki 2012/2013:

Uchwała Nr 495 Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2012/2013

 

2013/2014

 

 

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie 2013/2014 (na podst. Uchwały Rady Wydziału Filozofii i Socjologii nr 16/2013 z dn. 19 marca 2013 r.)

 

 

Do pobrania: Zasady rekrutacji na studia doktorackie w roku akademickim 2013-2014

 

2014/2015

 

Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2014-2015

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie 2014-2015

 

2015/2016

Skład Komisji Rekrutacyjnej Studia III st 2015-2016

Uchwała nr 21 – Zasady rekrutacji studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2015-2016

 

 

1. Kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego publikuje corocznie, do końca drugiego tygodnia maja, ogłoszenie o rekrutacji na następny rok akademicki na stacjonarne dzienne studia doktoranckie. Ogłoszenie zostaje opublikowane na stronie internetowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia- doktoranckie/rekrutacj a/

2. Ogłoszenie o rekrutacji zawiera informacje o: a) przewidywanym limicie miejsc na pierwszym roku stacjonarnych dziennych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, b) dokumentach wymaganych od kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, c) trybie rekrutacji, d) terminie i miejscu przyjmowania dokumentów, e) terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, f) terminie i miejscu ogłoszenia wyników rekrutacji.

3. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii

Uniwersytetu Warszawskiego:

(a) podanie o przyj ęcie na studia doktoranckie

(b) życiorys;

(c) podanie z systemu IRK https://irk.uw.edu.pl;

(d) kwestionariusz osobowy;

(e) cztery fotografie o wymiarach 35*45 mm;

(f) odpis dyplomu magisterskiego;

(g) suplement do dyplomu (lub wyciąg z indeksu zawieraj ący oceny zaliczeniowe i egzaminacyjne);

(h) oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (dotyczy kandydatów zatrudnionych oraz kandydatów, którzy nie ukończyli 26 roku życia);

(i) formularz ZUS ZZA (dotyczy kandydatów nigdzie niezatrudnionych, którzy ukończyli 26 rok życia; druk w oddziałach ZUS-u) + podpisane pouczenie/oświadczenie dla doktorantów.

(j) zwięzłą autocharakterystykę zawieraj ącą informacje:

i. o dotychczasowych osiągnięciach badawczych – w tym ewentualnych publikacjach (wraz z egzemplarzami tych publikacji);

ii. o stopniu znajomości języków obcych (na skali: biegła-dobra- podstawowa) – z ewentualnymi odpowiednimi zaświadczeniami;

iii. o planowanej tematyce rozprawy doktorskiej.

(k) absolwenci magisterskich studiów filozoficznych powinni dostarczyć ponadto egzemplarz swojej pracy magisterskiej, natomiast absolwenci magisterskich studiów niefilozoficznych – esej filozoficzny swego autorstwa (o obj ętości około 20 stron maszynopisu) opublikowany lub napisany specjalnie w związku z ubieganiem się o przyj ęcie na studia doktoranckie, albo egzemplarz swojej pracy licencjackiej, jeśli licencjat był z filozofii.

(l) od kandydatów legitymuj ących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą wymagane są dodatkowo następuj ące dokumenty:

i. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;

ii. poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr

112, poz. 938 i 939);

iii. tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w j ęzyku obcym);

iv. kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony – karta czasowego pobytu lub zezwolenie na osiedlenie się – karta stałego pobytu) – w przypadku cudzoziemców.

4. Dokumenty wymienione w punkcie II.1. są przyjmowane przez sekretariat Instytutu

Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pok. 105 (I piętro) w godz. 10.00-14.00 (od poniedziałku do czwartku).

5. Podstawą przyjęcia na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną.

W trakcie rozmowy rekrutacyjnej kandydat przedstawia swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz plany badawcze, które zamierza zrealizować w trakcie studiów doktoranckich.

6. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie

Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownicy wszystkich zakładów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

7. Wyniki rekrutacji zostają ogłoszone na tablicy ogłoszeń Studiów Doktoranckich w

Instytucie Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa.

2016/2017
Rekrutacja w Instytucie Filozofii UW – studia doktoranckie 2016-2017
Komisja rekrutacyjna na rok akademicki 2016-2017