Zasady wystawiania faktur

Faktura VAT dla studenta lub słuchacza studiów podyplomowych

Faktura VAT na nabywcę usługi – studenta. Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (a taką osobą jest student), zgodnie z art.106b ust.3 Ustawy o VAT, wystawia się jedynie na żądanie tych osób.

Faktury jednak nie mogą być wystawiane w dowolnym terminie. Zgodnie z art. 106i. ust. 1 i 2 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty.

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wystawia się jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust.3 Ustawy o VAT).

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury.

Żądania wystawienia faktury prosimy zgłosić wysyłając e-meila z następującymi danymi

– imię i nazwisko osoby wpłacającej
– adres,
– rodzaj studiów
– kwota wpłaty
– adres do wysyłki faktury,

oraz potwierdzenie płatności

na adres e-mail: joannazawadka@uw.edu.pl.

Faktura VAT na firmę / instytucję

Faktura VAT na firmę/instytucję – faktura na firmę/instytucję jest wystawiana po wpłacie na subkonto studenta.

Student jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Sekcję Finansową na jakie dane ma być wystawiona faktura.

Faktura powinna zostać wystawiona nie późnią niż. 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,       w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty.

Faktury za książki

Prosimy o zgłaszanie sprzedaży książek pod adres e-mailowy: joannazawadka@uw.edu.pl wraz  z następującymi informacjami:

– nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby prywatnej,
– adres,
– nip, PESEL,
– nazwa książki,
– ilość egzemplarzy,
– cena netto książki i stawka podatku Vat,
– adres do wysyłki faktury.

Inne formy sprzedaży książek, bez wystawiania faktury – tylko na kasę fiskalną.