Zadania RD

 1. Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności:
  1) opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;
  2) formułuje propozycje zasad rekrutacji;
  3) przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;
  4) określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;
  5) określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;
  6) określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;
  7) określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;
  8) określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego;
  9) uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia.
 1. Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności analizuje:
  1) przebieg i wyniki rekrutacji;
  2) przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;
  3) wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;
  4) przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;
  5) system wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury i zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
  6) zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;
  7) umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
  8) losy absolwentów;
  9) wsparcie działalności uczelnianych organizacji studenckich związanej z kierunkiem studiów
Skip to content