Konferencja “Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym”

28 Oct, 2012; News Conferences Announcements

Program konferencji

Poniedziałek, 5 listopada

10.00 – 11.00 – Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 – Otwarcie konferencji

Sesja plenarna

11.15 – 12.00 – Prof. Jan Woleński (Komitet Etyki w Nauce), Nauka jako rzetelna gra
12.00 – 12.45 – Prof. UW Grażyna Woroniecka (Przewodnicząca Sekcji Etosu i Tradycji Naukowej, Komitet Naukoznawstwa PAN), Etyka w naukach społecznych
12.45 – 13.30 – Prof. Włodzimierz Tyburski, Prof. UMK Ryszard Wiśniewski (Instytut Filozofii UMK), Etos nauki polskiej: tradycje – współczesność – refleksje o przyszłości

13.30 – 15.00 – Przerwa na obiad

15.00 – 17.00 – Panel Uczciwość i oszustwo w nauce. Moderator: Prof. Wojciech Gasparski (członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN)
17.30 – 18.45 – Część zamknięta. Posiedzenie plenarne Komitetu Etyki w Nauce PAN oraz Komitetu Naukoznawstwa PAN
19.00 – Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

Wtorek, 6 listopada

Sesja plenarna
9.00 – 10.00 – Wykład dr. hab. n.med. Marka Wrońskiego (WUM)

UNIWERSYTET

10.00 – 10.30 – Prof. Ewa Chmielecka (SGH/Komitet Etyki w Nauce PAN), Uniwersytety Europy w poszukiwaniu nowej tożsamości
10.30 – 11.00 – Dr hab. Paweł Luków (UW/Komitet Etyki w Nauce PAN), Kulturotwórcza rola uniwersytetu

11.00 – 11.15 – przerwa kawowa

Sekcja równoległa: ETYKA, IDEAŁY, NAUKA (sala nr 1)

11.15 – 11.45 – Prof. Wiesław Wójcik (IHN PAN), Etyka nauki i etyka uczonych
11.45 – 12.15 – Dr hab. Marek Rembierz (UŚl), Ideały prawdy, rzetelności, bezinteresowności i prawdomówności – elementy aksjologicznych podstaw etosu nauki i nauczania akademickiego
12.15 – 12.45 – Dr Ewa Bińczyk, dr Aleksandra Derra (UMK), Życzeniowość etosu nauki. O debatę na temat mechanizmów recenzowania

Sekcja równoległa POLITYKA, KODEKSY, ORGANIZACJA ŻYCIA ZBIOROWEGO (sala nr 2 mała)

11.15 – 11.45 – Dr hab. Stefan Konstańczak (UZ), Retoryka dominacji – polityczne sterowanie nauką
11.45 – 12.15 – Mgr Magdalena Zatorska (doktorantka UW), Legitymizacja praktyki badawczej a autodefinicja dyscypliny. Kodeks etyczny w antropologii społeczno-kulturowej
12.15 – 12.45 – Mgr Łukasz Górski (doktorant UMK), Znaczenie kodeksów etycznych studentów i doktorantów dla ich odpowiedzialności dyscyplinarnej

12.45 – 13.00 – przerwa kawowa

Sekcja równoległa: NIEUCZCIWOŚCI I AKADEMIA (sala nr 1)

13.00 – 13.30 – Dr Joanna Różyńska (UW), Etyka multiplikowania publikacji naukowych
13.30 – 14.00 – Mgr Marta Maleszewska (doktorantka UMK), Problem (nie)uczciwości młodych naukowców. Perspektywa członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów
14.00 – 14.30 – Dr Witold Rekowski, dr Joanna Różyńska, dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer (AWF, Warszawa), Środowiskowe przyzwolenie na łamanie zasad dobrej praktyki badawczej w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów

Sekcja równoległa: STUDENCI I KSZTAŁCENIE (sala nr 2 mała)

13.00 – 13.30 – Mgr Beata Bielska (doktorantka UMK), “Cudze prace dyplomowe”
13.30 – 14.00 – Mgr Barbara Fijałkowska (AWF Warszawa), Etyka oceniania
14.00 – 14.30 – Mgr Mateusz Kucz (APS, Warszawa), Edukacja etyczna: regulacje, nagrody i … phronesis

14.30 – 16.00 – przerwa obiadowa

Sekcja równoległa: NAUKA ZANGAŻOWANA, KRYTYCZNA, INTERWENIUJĄCA

16.00 – 16.30 – Dr Danuta Chmielewska-Banaszak (UZ/Komitet Naukoznawstwa), Dr Tomasz Turowski (UZ), Terytorialność w nauce w perspektywie etyki
16.30 – 17.00 – Dr Andrzej W. Nowak (UAM), Что делать? Fronesis, badania interwencyjne a reforma nauk społecznych
17.00 – 17.30 – Dr Piotr Stankiewicz (UMK), Komu służy współczesna nauka?
17.30 – 18.00 – Mgr Maria Jarmuszczak (doktorantka UW), Badanie problemów społecznych a poszanowanie godności osoby – metoda croisement des savoirs, scalanie wiedzy

18.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Program do pobrania – Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym