Ogólnopolska konferencja naukowa “Geopolityka, przestrzeń, własność”, IF UW, 23.06.2018

29 Mar, 2018; News Conferences Announcements

Zakład Filozofii Polityki oraz czasopismo naukowe
Civitas. Studia z filozofii polityki
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową:
Geopolityka, przestrzeń, własność
która odbędzie się 23 czerwca 2018 roku
w  Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami należy kierować do 31 maja 2018 roku na adres sekretarza konferencji mgr. Patryka Danielewicza (patrykdanielewicz@icloud.com)

Celem konferencji jest przedstawienie filozoficznych interpretacji, w jakich pojawia się kategoria przestrzeni politycznej oraz analiza jej konkretnych, historycznych form. Polityczna przestrzeń nie stanowi jedynie realnego czy wyimaginowanego terytorium politycznego – jest to konstrukcja nakładająca się na konkretną ziemię oraz mieszkających na niej ludzi. Filozofia badająca zagadnienie przestrzeni w polityce odwołuje się z jednej strony do ogólnych normatywno-teoretycznych koncepcji przestrzeni, budując wizje dobrego ustroju, obywatela itp., z drugiej zaś – dotyczy konkretnego miejsca i czasu (tu i teraz), które nasycają teoretyczne konstrukcje emocjami. Rozważania o przestrzeni łączą się także w ścisły sposób z koncepcją własności, która poprzez prawo uzyskuje swój polityczny kształt w postaci określonych zasad sprawiedliwości dystrybutywnej. Filozofia polityki ujmując własność jako nabytą prawomocnie lub nieprawomocnie, jako własność całej społeczności lub tylko jej części etc., i wiążąc ją z przestrzenią, wyprowadza z tej relacji różne własne narracje o kształcie wspólnoty politycznej.

Sugerowane propozycje obszarów tematycznych:
– prawomocne versus nieprawomocne zawłaszczenie ziemi i efektów pracy własnych rąk;
– ekwiwalentna  wymiana;
– dziedziczenie (ius sanguinis) oraz jego typy;
– podboje, kolonializm i imperializm;
– współwłasności a solidarność;
– polityka jako władza nad przestrzenią;
– koncepcje terytorium;
– ograniczenie prawa własności (problemy ekologiczne);

Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w kolejnym numerze czasopisma naukowego Civitas. Studia z filozofii polityki. Osoby, które nie wygłoszą referatu na konferencji będą mogły również opublikować artykuł w czasopiśmie Civitas. Studia z filozofii polityki. W takim wypadku tekst należy przesłać na adres: szymonbrodka@gmail.com (wszystkie teksty będą recenzowane w oparciu o procedurę double-blind review. Wytyczne dotyczące formatowania tekstu są dostępne pod adresem: http://www.civitas.waw.pl/

Komitet naukowy konferencji: Prof. dr hab. Barbara Markiewicz, dr hab. Nina Gładziuk, prof. PAN (Kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych PAN), dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW, dr hab. Rafał Wonicki, dr Magdalena Gawin.

Komitet organizacyjny konferencji: mgr Patryk Danielewicz, mgr Michał Rzeczycki, mgr Maciej Sławiński, mgr Katarzyna Szymala.