Umowy cywilnoprawne

Przydatne informacje dotyczące umów cywilnoprawnych

 • W przypadku zawierania umowy z podmiotem zamieszkałym lub mającym siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do umowy załącza się certyfikat rezydencji.
 • Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim, zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.
 •  Data zawarcia umowy nie może być późniejsza niż termin rozpoczęcia jej wykonywania.
 • Umowę cywilnoprawną sporządza się w co najmniej dwóch egzemplarzach, z czego:
  1) jeden egzemplarz przeznaczony jest dla strony, z którą UW zawiera umowę;
  2) jeden egzemplarz przeznaczony jest dla UW.
 • Do umowy zlecenia każdorazowo należy załączyć wypełnione formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej, takie jak ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZWUA. Formularze ZUS należy dołączyć w przypadku podpisania umowy – zlecenia z:
  1) osobą nigdzie niezatrudnioną – ZUA i ZWUA
  2) osobą zatrudnionej poza UW – ZZA i ZWUA.
Formularz ZUS ZUA  – Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Formularz ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Formularz ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
 • Do każdej umowy o dzieło wykonywanej etapami należy każdorazowo dołączyć szczegółowy    

     harmonogram wykonywanych prac w ramach poszczególnych etapów. Do umowy o dzieło                    

    musi zostać dołączony protokół odbioru dzieła oraz specyfikacja dzieła.

 • Dopuszcza się zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracownikiem UW. Projekt umowy cywilnoprawnej zawieranej z pracownikiem UW powinien zawierać oświadczenie pracownika, że przedmiot umowy będzie wykonywany poza obowiązującym czasem pracy oraz poza zakresem obowiązków, wynikającym ze stosunku pracy. Niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług lub o wykonanie dzieła z pracownikami UW przebywającymi na zwolnieniach lekarskich lub urlopach dla poratowania zdrowia.
 •  W umowach – zlecenia i o dzieło z pracownikami UW (jak i z emerytami zatrudnionymi nadal na UW) należy uwzględnić obowiązkowy ZUS (w wysokości 19,64% od kwoty brutto umowy), który dodatkowo obciąża koszty Wydziału.
 • Do umów ze studentami do 26 roku życia nie dolicza się ZUS-u.
 •  Umowa z emerytem nigdzie nie zatrudnionym jest wolna od ZUS-u.
 • Rachunek do umowy należy dostarczyć do sekcji finansowych nie wcześniej niż ostatniego dnia zakończenia pracy. Przed datą zakończenia pracy rachunki nie będą przyjmowane do realizacji.
 • Uwaga! Umowy zlecenia, do których wymagane są druki ZUS, należy zawierać i dostarczyć do sekcji finansowych Wydziału, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pracy przez Zleceniobiorcę (muszą być wpisane daty: zawarcia umowy i okres wykonywania pracy). Od dnia rozpoczęcia pracy przez Zleceniobiorcę, UW ma 7 dni na zgłoszenie Zleceniobiorcy do ZUS.

Wzory umów

A. Umowy zlecenia

B. Umowy o dzieło

C. Umowy przetwarzania danych osobowych

D. Umowy  przewozu osób