14th CONGRESS OF LOGIC, METHODOLOGY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE, NANCY 2011

29 Paź, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 19-26 lipca 2011 odbędzie się w Nancy (Francja)

14th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://www.clmps2011.org/pl/slowo-powitalne.html

[załącznik]

XIII Międzynarodowe Sympozjum pt. „Spór o prawdę”

29 Paź, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Katedra Metafizyki wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu zaprasza na XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” na temat:

SPÓR O PRAWDĘ,

które odbędzie się dnia 10 grudnia (piątek) 2010 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W tegorocznym sympozjum chcemy podjąć problem sporu o prawdę, jaki przetacza się przez dzieje filozofii. Zagadnienie to zostanie ukazane na gruncie wyodrębnionych nurtów filozoficznych oraz w odniesieniu do podstawowych problemów stanowiących źródła sporu.
Zawirowania we współczesnej kulturze i filozofii przejawiają się między innymi w tym, że postawiono pod znakiem zapytania możliwość poznania prawdy. Tymczasem prawda leży u podstaw każdej nauki i racjonalnego ludzkiego działania, a głównym zadaniem filozofii jest poszukiwanie prawdy i jej poznanie.

W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Program Sympozjum znajdą Państwo pod adresem:
http://www.kul.pl/spor-o-prawde,art_26195.html
Plakat konferencji

Instytut Filozofii UW zaprasza na sesję naukową

26 Paź, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

PRAKTYKI I STRATEGIE ODMOWY

Sesja odbędzie się w sobotę, 30 października 2010, o godz. 11.00 w sali 205 (budynek dawnego BUW-u na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego).

Program sesji znajdą Państwo tutaj: Program

KONKURS NA PRACĘ MAGISTERSKĄ

25 Paź, 2010; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Filozofii UW został ogłoszony konkurs na pracę magisterską na temat:

Pojęcie dyrektywy prakseologicznej

Dla zwycięzcy roczne stypendium

w wysokości 1000 zł. miesięcznie

1. Cel konkursu i warunki uczestnictwa
Konkurs przeznaczony jest dla studentów, którzy ukończyli III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich, bądź trzyletnie studia licencjackie lub pierwszy rok dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich i ma na celu wyłonienie osoby, która przygotuje pracę magisterską na temat Pojęcie dyrektywy prakseologicznej.
Zwycięzca konkursu zobowiązuje się, że do 31 maja 2012 r. przedstawi tekst pracy magisterskiej zatytułowanej „Pojęcie dyrektywy prakseologicznej” w postaci, która zostanie zatwierdzona przez promotora. Zwycięzca konkursu otrzyma roczne stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, finansowane z programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

2. Zgłoszenia
Zgłoszenia do udziału w konkursie powinny zostać przesłane do dnia 7 listopada 2010 r. pocztą elektroniczną pod adres abrozek@uw.edu.pl i powinny zawierać:
(a)  imię i nazwisko kandydata;
(b)  informację o dotychczasowych studiach: kierunek oraz  średnia ocen z wszystkich lat z wyszczególnieniem ocen z logiki i semiotyki logicznej (jeśli kandydat odbył te kursy);
(c)  esej w języku polskim lub angielskim (o długości max. 5 stron A4, czcionka 14, z pojedynczą interlinią) nawiązujący do jednego z rozdziałów książki Tadeusza Kotarbińskiego Traktat o dobrej robocie (wersja angielska: Praxiology: An Introduction to the Science of Efficient Action).

3. Procedura konkursowa
Konkurs ma dwa etapy.
W pierwszym etapie oceniane są:
        –    średnia ocen z dotychczasowych studiów (max. 5 punktów);
        –    przedłożony esej (max. 5 punktów).
     Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymają minimum 7,5 p. O wynikach pierwszego etapu kandydaci zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której kandydat może otrzymać maks. 10 punktów.
Punkty uzyskane w obu etapach są sumowane. Zwycięzcą konkursu jest osoba, które otrzyma największą liczbę punktów. Komisja zastrzega sobie prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia, jeśli żaden z uczestników nie uzyska łącznie 12,5 p. Konkurs jest ważny, jeśli zgłosi się co najmniej dwóch kandydatów.

25 Paź, 2010; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Andrzej Kołakowski odwołuje dyżur 26 października 2010 (wtorek, godz. 11.15-12.00 p.23).
Od listopada 2010 dr Andrzej Kołakowski będzie dyżurował w soboty, w godz. 12.15-13.00, p.23.

Uniwersytet Otwarty zaprasza do współpracy

24 Paź, 2010; Aktualności Ogłoszenia

Informujemy, że do dnia 29 października 2010 pracownicy i doktoranci mogą zgłaszać nowe kursy do uniwersytetu otwartego.

[ Załącznik ]

Uwaga, zmiana terminu wykładu dr hab. Cezarego Cieślińskiego!

22 Paź, 2010; Aktualności Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że wykład monograficzny dr hab. Cezarego Cieślińskiego pt.  „Deflationary truth theories”, od dnia 25 października 2010 będzie odbywał się w nowym terminie: w piątki, o godz. 16.45-18.15 w sali nr 14.

12 listopada 2010 – Dzień wolny!

19 Paź, 2010; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że decyzją Pana Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii  UW – prof. Jacka Migasińskiego,
12 listopada 2010 roku jest dniem wolnym od zajęć dla nauczycieli akademickich i studentów.

Szanowni Państwo,

17 Paź, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Filozofia i logika – w stronę Jana Woleńskiego”, która odbędzie się 21 i 22 października 2010 roku w sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje na temat konferencji dostępne są na stronach Instytutu Filozofii UJ: http://www.iphils.uj.edu.pl/?l=pl&p=107&r=7&k=37&c=0

Gośćmi konferencji będą:
Jaakko Hintikka, Gabriel Sandu, Joseph Agassi, Ilka Niiniluoto, Wolfgang Kuenne, Roman Murawski, Ariana Betti, Iris Loeb, Ryszard Wójcicki, Goran Sundholm, Peter Simons, Adam Chmielewski, Pavel Materna.

Obrady będą się toczyć w języku angielskim. Wstęp na konferencję jest wolny, prosimy jednak o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Miłowit Kuniński, prof. UJ
Dyrektor Instytutu Filozofii UJ
oraz Komitet Organizacyjny:
Prof. Kevin Mulligan (Uniwersytet w Genewie)
Dr hab. Tadeusz Czarnecki (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Dr hab. Tomasz Placek, prof. UJ (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Dr Katarzyna Kijania-Placek (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Szanowni Państwo,

15 Paź, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

zapraszamy do udziału w konferencji: „Między (neo)pragmatyzmem a transcendentalizmem”, która odbędzie się 7-8 grudnia 2010 roku w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a. Zgłoszenia referatów prosimy nadsyłać do 22 listopada wraz z abstraktami (200-300 słów) oraz wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA (do pobrania na stronie internetowej: www.katedrafilozofii.apsl.edu.pl)
drogą elektroniczną na adres: d.zuromski@wp.pl.
Organizatorzy: Zakład Historii Filozofii i Filozofii Współczesnej Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Szczegóły oraz plakat dostępne są w załączniku: Zaproszenie, Plakat.

Szanowni Państwo!

14 Paź, 2010; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

„Teologia Polityczna” i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykłady prof. Remiego Brague’a
(27-29.10, Warszawa, Kraków, Wrocław).
Wykłady zostaną wygłoszone w języku angielskim i będą tłumaczone na język polski. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://www.teologiapolityczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3354&Itemid=135

Centrum Nauki Kopernik

14 Paź, 2010; Aktualności Ogłoszenia

zaprasza przedstawicieli środowiska naukowego na zwiedzanie wystaw w swojej nowej siedzibie.

Centrum otwiera swe podwoje dla zwiedzających 5 listopada 2010 roku. Ponieważ jednak naukowcy są jedną z najważniejszych grup odbiorców i partnerów w działaniach programowych, zapraszamy Państwa jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Zwiedzanie wystaw Centrum dla przedstawicieli środowiska naukowego, połączone z testowaniem eksponatów, zaplanowano na 21.10.2010 (czwartek) w godzinach 15.00-18.00, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wejście od strony Biblioteki Uniwersyteckiej (Skwer Cubrvny).

Zaproszenie do udziału w zwiedzaniu i testach zostało skierowane do pracowników naukowych warszawskich uczelni wyższych oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Uwaga! Zamiana sal!

14 Paź, 2010; Aktualności Ogłoszenia

W dniu 21 października 2010 (czwartek) wykład dla studentów II roku z Historii filozofii nowożytnej
prof. Jacka Migasińskiego, o godz. 9.45, jest jednorazowo przeniesiony z sali 107 do sali B w gmachu Auditorium Maximum.