31.01 Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich

Zawiadomienie

Informuję, że w dniu 31 stycznia 2020 roku o godzinie 17:00 odbędzie się Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Auli B.

Podczas Zgromadzenia przeprowadzone zostaną wybory członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z §5 pkt. 12 Regulaminu Rady Konsultacyjnej informuję, że każdy z kandydatów na członka Rady zobowiązany jest do przygotowania opatrzonej własnoręcznym podpisem deklaracji programowej, której długość nie powinna przekraczać 3000 znaków oraz jej kopi utrwalonej przy pomocy elektronicznego nośnika danych. Deklarację wraz z jej kopią należy złożyć u Przewodniczącego Rady (sekretariat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w Pałacu Kazimierzowskim) nie później niż na 7 dni przed dniem, w którym odbywa się Zgromadzenie.

Do oddania głosu w imieniu uczelnianej organizacji studenckiej uprawniony jest jej prezes lub osoba przez niego upoważniona. Wzór upoważnienia do oddania głosu w imieniu uczelnianej organizacji studenckiej stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej
ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW

Zarządzenie nr 172

Wzór upoważnienia

Skip to content