9. Międzynarodowy Kongres Naukowy „Bezpieczny świat”

10 Mar, 2013; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o Sesji Młodych Badaczy, która odbędzie się w ramach 9. Naukowego Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum (4-7 lipca 2013 roku). Propozycja udziału w sesji skierowana jest do osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Uczestnicy Sesji Młodych Badaczy zwolnieni są z wpisowego i mają zapewnione zakwaterowanie w akademikach.

Informacje ogólne
Sesja Młodych Badaczy podzielona jest na dwie części: sesję plenarną i sesję plakatową (posterową). W ramach obu sesji odbędzie się konkurs, do udziału w którym zaproszeni są doktoranci i doktorzy do 35 roku życia bez ograniczeń co do uprawianej dyscypliny naukowej.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy powinni przesłać na adres biuro-shp@put.poznan.pl do dnia 17 marca 2013 roku przygotowane materiały

– nagranie dźwiękowe bądź wideo-dźwiękowe w przypadku sesji plenarnej,
– abstrakt w przypadku sesji plakatowej.

Prace zgłoszone do sesji plenarnej i plakatowej podlegają ocenie komisji konkursowej podzielonej na trzy sekcje: humanistyczno-społeczną (HS), przyrodniczo-techniczną (S) i nauk o życiu (LS). Przy ocenie zgłoszeń do konkursów członkowie komisji konkursowej mogą zwracać się o opinię do specjalistów z dziedziny, której zgłoszenie dotyczy.

Informacja o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu zostanie przesłana uczestnikom oraz udzielającym rekomendacji Humboldtczykom do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
W obu sesjach (plenarnej i plakatowej) planowane jest przyznanie tytułu zwycięzcy, drugiej nagrody oraz wyróżnień.

Szczegółowe informacje na temat Sesji Młodych Badaczy znajdują się na stronie www.9kongresshp.put.poznan.pl

Komitet Organizacyjny 9 Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum www.9kongresshp.put.poznan.pl