IV Sympozjum Konstruktywistyczne pt. „Inspiracje i przyszłość konstruktywizmu”

20 Sty, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
gorąco zapraszamy do udziału w IV SYMPOZJUM KONSTRUKTYWISTYCZNYM. INSPIRACJE I PRZYSZŁOŚĆ KONSTRUKTYWIZMU.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu (ul. Fosa Staromiejska 1a). 10 kwietnia planujemy wykład gościa specjalnego sympozjum, prof. Josefa Mitterera (w języku angielskim). Wybrane teksty pokonferencyjne zamierzamy opublikować w anglojęzycznej pracy zbiorowej.

Proponujemy dyskusję inspirowaną poniższymi hasłami programowymi Manifestu Toruńskiej szkoły konstruktywizmu [zawartego w „Przeglądzie Kulturoznawczym” 2013, nr 1 (15) i 2 (16)]. Zależy nam na możliwie twórczej, inspirującej, ożywczej, krytycznej debacie nad rolą tradycji, do których się odwołujemy i sposobami, na jakie można się nimi współcześnie posługiwać. Dotyczy to zwłaszcza idei i prac Josefa Mitterera, naszego gościa, oraz Richarda Rorty’ego, którego filozofia jest nam szczególnie bliska.

Manifest:

  1. Nauki o kulturze są dla nas naukami podstawowymi.
  2. Traktujemy filozofię jest narzędzie uspójniania, usensawniania i porządkowania świata.
  3. Wymienione poniżej tradycje badań uznajemy za szczególnie inspirujące: konstruktywistyczna socjologia wiedzy (tzn. Szkoła Edynburska, Szkoła z Bath, etnografia laboratorium, studia nad nauką oraz technologią, teoria aktora-sieci), teoria stylów myślowych Ludwika Flecka, społeczno-regulacyjna koncepcja kultury Jerzego Kmity, teoria władzy-wiedzy Michela Foucaulta, filozofia nie-dualizująca Josefa Mitterera, neopragmatyzm Richarda Rorty’ego i Stanleya Fisha, teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej, koncepcja kapitalistycznego systemu(-)świata Immanuela Wallersteina i innych, (post)feministyczne badania nad nauką, enaktywizm (koncepcje usytuowanego i ucieleśnionego poznania). Rzecz jasna, powyższa lista nie ma charakteru zamkniętego.
  4. Uznajemy za szczególnie użyteczne wykorzystanie w badaniach narzędzi konstruktywistycznych. Proponujemy odejście od teoriocentryzmu. Namawiamy do potraktowania poznania jako przedsięwzięcia zbiorowego, nauki jako sfery praktyki i skutecznego działania, a także do podejmowania analiz procesów stabilizowania faktów oraz dynamiki kontrowersji. Za istotne dla naszej praktyki badawczej uważamy antropologizowanie nauk o kulturze, przez co rozumiemy czerpanie impulsów z etnologii i antropologii kulturowej.
  5. Przyjmujemy antyesencjalizm (przede wszystkim w rozumieniu faktów naukowych i podmiotu), historyzm, relacjonizm oraz antydualizm.
  6. Za szczególnie ważne uważamy interdyscyplinarne badania nad technonauką we współczesnym społeczeństwie, polityczną rolą laboratoriów oraz innowacji technologicznych, nowoczesnym ryzykiem systemowym oraz mechanizmami rynkowymi (komercjalizacją i prywatyzacją badań).
  7. Uważamy, że nauki o kulturze winny uwypuklać rolę czynników pozaludzkich oraz infrastruktur technologicznych, podejmując temat sprawczości rzeczy, delegowania poznania do otoczenia i posthumanizmu.
  8. Głosimy konieczność prowadzenia badań zaangażowanych etycznie i politycznie, kładąc szczególny nacisk na krytykę teorii i praktyki współczesnego neoliberalizmu.

Bardzo prosimy Państwa o przesłanie nam w terminie do 5 lutego 2014 roku tematu proponowanego przez Was wystąpienia oraz jego krótkiego streszczenia (max. 300 słów). Przewidujemy opłatę wpisową w wysokości 200 zł., którą należy uiścić w terminie do 28 lutego 2014 (obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, kawy, bankietu, który odbędzie się 10 kwietnia, a także dofinansowania publikacji pokonferencyjnej).

Opłata za uczestnictwo w konferencji winna być uiszczana przelewem bankowym na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: Hasło konferencji (IV SYMPOZJUM KONSTRUKTYWISTYCZNE), imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Prosimy również o przesłanie nam drogą mejlową wypełnionej karty zgłoszenia.
Oferujemy pomoc w znalezieniu dogodnego miejsca noclegu (koszty noclegu są jednak płatne we własnym zakresie).

Organizatorzy:
Instytut Filozofii UMK
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Toruniu
Dr Aleksandra Derra: aldewicz@umk.pl
Dr hab. Ewa Bińczyk: Ewa.Binczyk@umk.pl
Dr Janusz Grygieńć (sekretarz): jgrygienc@umk.pl
Dr Marcin Jaranowski (oprawa graficzna)