Zasady rekrutacji na studia doktoranckie 2014-2015

7 Cze, 2014; Aktualności Ogłoszenia

Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2014-2015

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie 2014-2015

1. Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

1.1 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

1.2 Kierunek/specjalność studiów: filozofia

1.3 Czas trwania studiów: 4 lata

1.4 Forma studiów: stacjonarne

1.5 Limit miejsc: 30

1.6 Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

2. życiorys;

3. podanie z systemu IRK https://doktoranci.irk.uw.edu.pl;

4. trzy fotografie o wymiarach 35×45 mm;

5. odpis dyplomu magisterskiego;

6. suplement do dyplomu (lub wyciąg z indeksu zawierający oceny zaliczeniowe i egzaminacyjne);

7. oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (dotyczy kandydatów zatrudnionych oraz kandydatów, którzy nie ukończyli 26 roku życia);

8. formularz ZUS ZZA (dotyczy kandydatów nigdzie niezatrudnionych, którzy ukończyli 26 rok życia) [druk w oddziałach ZUS-u] + podpisane pouczenie/oświadczenie dla doktorantów.

Kandydaci powinni ponadto dostarczyć zwięzłą autocharakterystykę, zawierającą informację:

(a) o dotychczasowych osiągnięciach badawczych – w tym ewentualnych publikacjach (wraz z egzemplarzami tych publikacji);

(b) o stopniu znajomości języków obcych (na skali: biegła–dobra–podstawowa) – z ewentualnymi odpowiednimi zaświadczeniami;

(c) o planowanej tematyce rozprawy doktorskiej.

Absolwenci magisterskich studiów filozoficznych powinni dostarczyć ponadto egzemplarz swojej pracy magisterskiej, natomiast absolwenci magisterskich studiów niefilozoficznych – esej filozoficzny swego autorstwa (o objętości około 20 stron maszynopisu) opublikowany lub napisany specjalnie w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia doktoranckie, albo egzemplarz swojej pracy licencjackiej, jeśli licencjat był z filozofii.

Od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:

(a) zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;

(b) poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);

(c) tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);

(d) kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony – karta czasowego pobytu lub zezwolenie na osiedlenie się – karta stałego pobytu) – w przypadku cudzoziemców.

1.7 Termin przyjmowania dokumentów: od 1 do 11 lipca 2014 r.

1.8 Opis postępowania rekrutacyjnego: kolokwium kwalifikacyjne 2, 3, 4 września 2014 r.

Procedura kwalifikacji

1. Komisję Rekrutacyjną (KR) ds. studiów doktoranckich (SD) tworzą: kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownicy wszystkich zakładów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Po upływie tygodnia od ostatecznego terminu składania podań o przyjęcie na SD są one – wraz z pełną dokumentacją – udostępniane do wglądu członkom KR. Tryb i miejsce udostępniania określa przewodniczący KR w porozumieniu z sekretariatem ds. studiów doktoranckich i podaje do wiadomości członków KR przed terminem udostępniania.

3. Punktowane są następujące materiały:

(a) dotychczasowe osiągnięcia badawcze – w tym ewentualne publikacje;

(b) planowana tematyka rozprawy doktorskiej – lub przedłożony projekt badawczy;

(c) praca magisterska z filozofii albo (odpowiednio) esej filozoficzny lub praca licencjacka z filozofii;

(d) znajomość języków obcych;

(e) średnia ocen ze studiów.

4. Członkowie KR po zapoznaniu się z materiałami, o których mowa w pkt 3, oceniają je na odpowiednich formularzach, przyznając kandydatom za poszczególne materiały na skali: 0 (słabo), 1 (średnio) i 2 (dobrze). Łącznie kandydat może otrzymać z tego tytułu co najwyżej 10 punktów.

5. Formularze z ocenami kandydatów powinny być przez członków KR dostarczone kierownikowi SD najpóźniej na tydzień przed terminem kolokwium kwalifikacyjnego. Oceny dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane.

6. Kierownik SD oblicza średnią punktację kandydatów uzyskaną łącznie z pozycji (a)-(e), o których mowa w pkt 3.

7. Członkowie KR nie mają obowiązku dostarczać ocen, o których mowa w pkt 5. Jeżeli jednak któryś z kandydatów nie zostanie oceniony w terminie wskazanym w pkt 5 przez żadnego z członków KR, ocenę obowiązany jest przeprowadzić kierownik SD.

8. Posiedzenie kwalifikacyjne jest protokołowane. Protokolanta – spośród pracowników naukowych IF UW – na wniosek kierownika SD powołuje Dyrektor IF.

9. Kolokwium kwalifikacyjne nie może się odbyć na posiedzeniu KR, w którym uczestniczy mniej niż połowa członków KR.

10. Bezpośrednio przed przystąpieniem danego kandydata do kolokwium kwalifikacyjnego – i pod jego nieobecność – kierownik SD przedstawia KR sylwetkę kandydata.

11. W czasie kolokwium każdy kandydat:

(a) przedstawia ustnie rezultaty osiągnięte w pracy magisterskiej lub – w wypadku osób, które mają magisterium z innej dziedziny niż filozofia – w eseju filozoficznym lub filozoficznej pracy licencjackiej załączonej do wniosku;

(b) przedstawia ustnie projekt rozprawy doktorskiej;

(c) odpowiada na pytania członków KR.

12. Po kolokwium odbywa się dyskusja bez udziału kandydata.

13. Po dyskusji członkowie KR dokonują (do wiadomości własnej) wstępnej punktacji danego kandydata, oceniając jego kolokwium w każdej z pozycji (a)-(c), o których mowa w pkt 11, na skali: 0 (słabo), 1 (średnio), 2 (dobrze), 3 (bardzo dobrze) i 4 (znakomicie). Łącznie kandydat może otrzymać z tego tytułu co najwyżej 12 punktów.

14. Po przeprowadzeniu kolokwiów ze wszystkimi kandydatami kierownik SD zarządza ogólną dyskusję. Po dyskusji członkowie KR dokonują ostatecznej oceny kolokwium poszczególnych kandydatów na skali, o której mowa w pkt 13.

15. Kierownik SD oblicza średnią punktację przyznaną poszczególnym kandydatom na podstawie kolokwium oraz dodaje do niej średnią punktację, o której mowa w pkt 6. Łącznie z tych dwóch tytułów kandydat może otrzymać co najwyżej 22 punkty. Kierownik SD sporządza listę rankingową kandydatów na podstawie przyznanej punktacji.

16. Następnie odbywa się końcowa dyskusja, podczas której KR ustala ostateczną listę osób przyjętych na studia doktoranckie w IF UW. Członkowie KR akceptują tę listę przez złożenie pod nią podpisu.

17. KR proponując listę osób przyjętych uwzględnia przede wszystkim przyznaną punktację, a także w miarę potrzeby:

(a) bierze pod uwagę stopień, w jakim projekty rozpraw doktorskich, przedkładane przez kandydatów, mieszczą się w problematyce badań prowadzonych w IF UW;

(b) stosuje zasadę równomiernego – w kilkuletniej perspektywie – rozkładu liczby doktorantów na poszczególne zakłady.

18. Kierownik SD przedstawia dziekanowi Wydziału Filozofii i Socjologii UW:

(a) listę osób przyjętych na SD;

(b) listę tych spośród przyjętych na SD, którzy ubiegają się o stypendium doktoranckie i spełniają warunki, o których mowa w „Zasadach przyznawania stypendium doktoranckiego słuchaczom studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UW”.

Procedura przyjmowania cudzoziemców

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie, jeżeli:

posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,

(a) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

(b) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo:

(c) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:

(d) Komisja Rekrutacyjna uzna, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

2. Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów II stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów II.

W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

3. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

(a) umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach;

(b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,

(c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

(d) decyzji Rektora uczelni.

jako:

1. stypendyści strony polskiej (otrzymujący stypendium i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat),

2. na zasadach odpłatności,

3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,

4. stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,

5. stypendyści uczelni.

4. Mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

(a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (dawna karta stałego pobytu),

(b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,

(c) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,

(d) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA /Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu/ – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium RP,

(e) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony /w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach – Dz.U. nr 234, poz. 1694,

(f) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

5. Obywatele Państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg albo na zasadach określonych dla cudzoziemców spoza państw członkowskich UE i EFTA – na zasadach j.w.

1.9 Termin ogłoszenia wyników: 8 września 2014 r.

1.10 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: tablica ogłoszeń studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

1.11 Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2014 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.