Konferencja naukowa pt. „(Gen)etyczna przyszłość człowieka”

8 Paź, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Uniwersytet Rzeszowski

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową
pod patronatem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dra hab. Aleksandra Bobko

(Gen)etyczna przyszłość człowieka

Goście specjalni
Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska (UW)
Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (UJ)
Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO)

16–17 kwietnia 2015 r.
Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów, al. Rejtana 16 c

Problematyka konferencji
Postęp nauk biomedycznych, jaki następuje w ostatnich dekadach wymaga również rozwoju bioetyki – interdyscyplinarnej nauki, która w wąskim znaczeniu, ujmuje graniczne przypadki życia ludzkiego – jego powstawania, trwania i śmierci. W tych kluczowych momentach, człowiek niejednokrotnie potrzebuje medycznej ingerencji, której narzędziem coraz częściej stają się innowacyjne techniki, za pomocą których dokonuje się zmian w materiale genetycznym człowieka. Czy ingerowanie w najbardziej elementarną cząstkę ludzkiego organizmu jest dobrodziejstwem, czy może przekleństwem? Jedynie podjęcie próby pogłębionej refleksji moralnej, może dać szansę odpowiedzi na to pytanie.

Cel konferencji
Uniwersytet Rzeszowski ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych pracowników naukowych do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji pt. „(Gen)etyczna przyszłość człowieka”. Jej celem jest przeprowadzenie debaty na wybrane tematy bioetyczne. Organizatorzy oczekują, że podczas dyskusji dokona się twórcza wymiana wiedzy i poglądów między uczestnikami reprezentującymi dyscypliny: humanistyczne, społeczne i przyrodnicze. Organizatorzy mają ponadto nadzieję, że obrady doprowadzą do usystematyzowania dotychczasowej wiedzy oraz do zwrócenia uwagi na nowe tendencje oraz wyzwania stawiane nie tylko przed etyką medyczną, ale i innymi pokrewnymi dyscyplinami.

Proponowane obszary tematyczne
Przygotowywane wystąpienia powinny w szczególności dotyczyć następujących kwestii:
Osiągnięcia w dziedzinie genetyki w ujęciu etycznym
–     wpływ rewolucji genetycznej na kierunek rozwoju bioetyki,
–     moralna wartość ludzkiego: życia, zdrowia i śmierci w dobie postępu dokonującego się w genetyce,
–     leczenie a poprawianie istoty ludzkiej w kontekście badań genetycznych,
–     człowiek jako podmiot vs przedmiot badań genetycznych,
–     etyczny wymiar „współczesnej eugeniki”,
–     filozoficzne aspekty somatycznej terapii genowej,
–     ocena moralna badań prenatalnych i terapii genowej komórek zarodkowych,
–     kwestie praw człowieka, godności i natury ludzkiej oraz odpowiedzialności moralnej w kontekście rozwoju genetyki,
–     normy etyczne a klonowanie terapeutyczne i reprodukcyjne człowieka,
–     niepodzielność i tożsamość genetyczna jako problem filozoficzny,
–     moralny spór wokół patentowania ludzkich genów,
–     granice wolności przeprowadzania badań naukowych,
–     ingerencje w materiał genetyczny człowieka w świetle religii.
Społeczne oblicze rozwoju genetyki
–     opinia publiczna wobec zastosowań technik genetycznych w medycynie,
–     ludzki genom jako dziedzictwo ludzkości,
–     rozwój badań genetycznych w kontekście międzykulturowym,
–     ludzkie bezpieczeństwo w aspekcie genetycznym,
–     choroby genetyczne w społeczeństwie,
–     społeczne aspekty zsekwencjonowania ludzkiego genomu,
–     prawo do poznania vs poufność informacji genetycznej,
–     społeczne konsekwencje przeprowadzania testów genetycznych,
–     znaczenie biobanków dla społeczności ludzkich.
Status prawny ludzkiego materiału genetycznego
–     znaczenie badań genetycznych w medycynie sądowej.
Konsekwencje polityczne i ekonomiczne postępu dokonującego się w genetyce.
Prosimy o nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych zawierających:

  • tytuł i streszczenie prezentacji,
  • imię i nazwisko autora,
  • tytuł lub stopień naukowy,
  • nazwę instytucji, z którą autor jest związany,

Abstrakty nie powinny zawierać więcej niż 300 wyrazów. Streszczenia prosimy przesyłać w postaci pliku elektronicznego zapisanego w formacie doc na adres: cynk@onet.eu do 22 marca 2015 roku. W zależności od ilości otrzymanych abstraktów organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru tylko niektórych prac. O zakwalifikowaniu abstraktu do ustnego wystąpienia organizatorzy poinformują wszystkie zainteresowane osoby w terminie do 29 marca 2015 roku z jednoczesną prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji.

Wystąpienie nie powinno przekroczyć 20 minut. Po każdej prezentacji przewidziana jest krótka 15 minutowa dyskusja. Organizatorzy zapewniają komputer i rzutnik multimedialny. Osoby, które zamierzają skorzystać ze sprzętu komputerowego powinny przygotować swoją prezentację w programie Microsoft Office Power Point 97-2003.

W zależności od ilości otrzymanych abstraktów szczegółowy program konferencji organizatorzy prześlą na kilka dni przed terminem konferencji.

Osoby, które chciałyby wziąć jedynie bierny udział w konferencji również są proszone o wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa drogą elektroniczną.

Czas i miejsce konferencji
Rozpoczęcie dwudniowej konferencji odbędzie się 16 kwietnia 2015 roku o godz. 13:00 w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie przy alei Rejtana 16c, bud. A1. 17 kwietnia obrady będą kontynuowane od godz. 10:00.
W przerwach konferencji organizatorzy zaproszą uczestników na mały poczęstunek.
Udział w obradach konferencji jest bezpłatny.
Wszystkie pozostałe koszty uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.

Publikacja materiałów pokonferencyjnych
Organizatorzy przewidują ponadto wydanie w formie monografii, artykułów zaprezentowanych podczas konferencji. Artykuły o objętości do 40000 znaków wraz ze streszczeniem w języku angielskim do 1000 znaków należy przysłać na adres cynk@onet.eu do 31 maja 2015 roku. Osoby, które są zainteresowane publikacją swojego artykułu, ale nie będą mogły uczestniczyć w konferencji także zachęcamy do nadsyłania prac. Jednocześnie informujemy, że opublikowane zostaną tylko te artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję.

Wymogi techniczne dotyczące przygotowania materiałów do publikacji są następujące: ciągła numeracja stron, marginesy: lewy – 3 cm, pozostałe – 2,5 cm. Tekst główny: czcionka 12 punktów, Times New Roman, interlinia 1,5. Przypisy tradycyjne u dołu kolumny tekstowej, czcionka 10, interlinia pojedyncza. Przykład: M. Ciechomska, Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996, s. 120-121. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania tekstów do publikacji można znaleźć na stronie: http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl w zakładce „dla autorów” – „zasady współpracy autorów z Wydawnictwem Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Kontakt:
dr Karolina Cynk
Adres e-mail: cynk@onet.eu
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny
Instytut Socjologii, Zakład Antropologii Kulturowej