Konferencja pt. „Edukacja moralna w krajach europejskich”, 15-17.12.2017, UŁ

8 Lis, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Zaproszenie na konferencję:
Edukacja moralna w krajach europejskich
15-17 grudnia 2017
Uniwersytet Łódzki

W niektórych krajach europejskich, istnieje oddzielny przedmiot „etyka” czy też „wychowanie moralne” lub „filozofia praktyczna”. Są też kraje, w których etyka stanowi integralną część zajęć z religii. Na koniec wreszcie istnieje grupa krajów, w których wychowanie moralne jest funkcją całego systemu kształcenia. Jednym z celów konferencji jest dyskusja nad wadami i zaletami każdego z tych modeli. Szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić modelom nauczania etyki,  jakie zostały przyjęte w krajach Południa (na przykładzie Hiszpanii i Portugalii) oraz w Skandynawii (na przykładzie Finlandii). Celem konferencji jest zapoznanie się z doświadczeniami innych krajów po to, by móc w warunkach polskich skorzystać z cudzych doświadczeń oraz stworzyć okazję do rozmowy między polskimi i zagranicznymi ekspertami w zakresie edukacji moralnej.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Etyki Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu „Etyka w systemie edukacji w Polsce i wybranych krajach świata zachodniego” (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, Stany Zjednoczone, Norwegia, Finlandia). Kierownikiem projektu, który jest finansowany z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest profesor Andrzej M. Kaniowski. Podstawowym celem projektu jest zdobycie wiedzy o doświadczeniach państw, w których nauczanie etyki ma już pewną tradycję, co wydaje się być ważnym źródłem wiedzy, użytecznej przy wypracowywaniu wyobrażeń co do celu, kształtu i sposobu nauczania etyki w polskiej szkole oraz co do podstaw odnośnie do kształcenia nauczycieli prowadzących zajęcia z etyki w szkole.

Zapraszamy do przysyłania propozycji wystąpień (po angielsku, hiszpańsku lub po polsku). Wystąpienia nie powinny przekraczać 35 minut (w tym 15 minut dyskusji). Prosimy o przesyłanie abstraktów (nie więcej niż 500 słów) do dr Joanny Miksy (jmalaxer@wp.pl) do dnia 25 listopada 2017 roku. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Moral education in European countries
December 15-17, 2017, University of Lodz, Poland

In numerous European countries “ethics” as a separate subject has been a part of the school curricula for many years now (however the name of the subject may be different as for example “Praktische Philosophie” (practical philosophy)); in some other European countries “ethics” is a part of religious education (as a part of a subject called “Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde” [Lifestyle Ethics Religious Studies] or “Christianity, Religion and Ethics Education”) but there are also countries where the moral education  is a function of the whole curriculum. One of the goals of the conference is therefore to present and discuss the arguments in favour of some of those models. We would like to focus at the conference on models which were developed or practiced in some Latin Europe countries (like Spain and Portugal) and Scandinavian countries (like for example Finland). The goal of organising this conference in Poland is to be able to benefit from the practical  experience of other countries in the subject of teaching ethics, as well as to enable an exchange between Polish experts of ethics and moral education and their peers from abroad.

The conference is organised by the Department of Ethics, Institute for Philosophy at the University of Lodz as part of a project entitled “Ethics in the System of Education in Poland and Selected Western Countries (Germany, United Kingdom, Spain, Portugal, France, USA, Norway, Finland)”. The project is run by the Head of the Department of Ethics at the University of Lodz and is being financed by Polish Ministry of Science and Higher Education. The main goal of this project is to gather and compare the experiences of different countries where ethics – as a separate subject or as a part of religious or moral education – are taught at school. Its significance lays in the fact that there has been no comparative study about the experiences of so many countries on such a large scale so far.

We invite you to propose papers (which can be either in English, Spanish or German) connected to the topic of the conference. Each presentation should not exceed 35 min (there will be about 15 min for discussion).

The paper abstracts  (up to 500 words) should be sent to Dr. Joanna Miksa  jmalaxer@wp.pl
The deadline for abstract submission is November 25th.