Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2020 (III edycja)

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” po raz trzeci przyzna Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce” dla autora pracy z zakresu filozofii praktycznej. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe w języku polskim lub angielskim autorstwa pracownika naukowego lub doktoranta afiliowanego w polskiej jednostce naukowej opublikowane w czasopiśmie lub w książce w roku kalendarzowym 2019, można też zgłaszać całe książki.

Zgłaszane prace powinny dotyczyć filozofii praktycznej, czyli np. filozoficznych lub etycznych problemów związanych z prawem, medycyną, ekonomią, badaniami naukowymi. Prace mogą wiązać się z następującymi przykładowymi tematami: opieka medyczna, zdrowie publiczne, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, badania na ludziach, nowe odkrycia w naukach biologicznych i medycznych, ochrona środowiska naturalnego, prywatność, bezpieczeństwo, tworzenie regulacji prawnych, konflikty zbrojne.

W szczególności zależy nam na pracach, które wnoszą twórczy wkład we współczesne dyskusje z zakresu filozofii praktycznej i zostały opublikowane przez wiodące krajowe lub międzynarodowe czasopisma lub wydawnictwa.
* Przy ustalaniu daty wydania liczy się data tomu/numeru/rocznika czasopisma lub data podana na stronie tytułowej książki, można też przesyłać prace, które w roku 2019 ukazały się w internecie z przypisanym numerem DOI (np. w trybie Early View lub Online First).
* W pracy powinna być podana afiliacja w polskiej instytucji naukowej (w przypadku prac wieloautorskich wymóg ten dotyczy co najmniej autora korespondencyjnego).
* Nagrodę przyznaje: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) – wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”.
* Wysokość Nagrody Naukowej FwP w roku 2020 wynosi 5 000 zł brutto (w razie przyznania Nagrody dla pracy, która ma więcej niż jednego autora, Nagroda zostanie podzielona zgodnie z wkładem pracy w dany tekst wedle deklaracji autorów).
* Termin zgłaszania prac: 20 maja 2020 roku. Można zgłaszać prace własne lub prace innych autorów.
* Laureat Nagrody będzie poproszony o przedstawienie swojej pracy w skróconej popularnonaukowej wersji, która zostanie opublikowana na łamach czasopisma „Filozofia w Praktyce”, a także o wygłoszenie wykładu  (o ile to będzie możliwe) przedstawiającego jej główne tezy w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w Krakowie w październiku 2020 r. (koszt dojazdu i zakwaterowania pokryje INCET).
* W roku 2020 Nagroda jest finansowana przez Instytut Filozofii UJ oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.

Więcej informacji: http://filozofiawpraktyce.pl/nagroda-2020/

Zgłoszenia, oraz ewentualne pytania, proszę przesyłać na adres: fwp@uj.edu.pl.

Skip to content