Minister ogłasza konkursy na projekty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

1 Lut, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza 5 konkursów na realizację projektów w ramach poszczególnych modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Wnioski sporządzone w 2 egz . według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, podpisane przez osoby reprezentujące Wnioskodawcę oraz kierownika projektu, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł ….”.

I. Moduł badawczy

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej – moduł badawczy 1.1.

Ogłoszenie – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_OGŁOSZENIE_1_1.pdf

Wzór wniosku – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_wniosek_1_1.rtf

2. konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych – moduł badawczy 1.2.

Ogłoszenie – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_OGŁOSZENIE_1_2.pdf

Wzór wniosku – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_wniosek_1_2.rtf

II. Moduł wspierający młodych humanistów

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej – moduł wspierający młodych naukowców 2.1.

Ogłoszenie – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_OGŁOSZENIE__2_1.pdf

Wzór wniosku – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_wniosek_2_2.rtf

2. konkurs o finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację w zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki. – moduł wspierający młodych naukowców 2.2.

Ogłoszenie – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_OGŁOSZENIE_2_2.pdf

Wzór wniosku – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_wniosek_2_2.rtf

III. Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie

1. konkurs o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie – moduł upowszechniający wyniki badań 3.1 i 3.2.

Ogłoszenie – http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_OGŁOSZENIE_3_1-3_2.pdf

Wzór wniosku –
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/NPRH/20120120_NPRH_wniosek_3_1-3_2.rtf