Oferta pracy dla stażysty po doktoracie, doktoranta i asystenta-studenta w projekcie badawczym „Logiki dla wnioskowań jakościowych”

5 Kwi, 2013; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Oferta pracy dla stażysty po doktoracie, doktoranta i asystenta-studenta
w projekcie badawczym Logiki dla wnioskowań jakościowych

Informacje o projekcie:
Tytuł projektu: Logiki dla wnioskowań jakościowych
Kierownik projektu: Joanna Golińska-Pilarek
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Typ projektu: MAESTRO 1
Czas trwania: 2012–2017
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
Strona internetowa projektu: www.logicsforqr.uw.edu.pl

Tematyka projektu:
Problem reprezentacji wiedzy i związanych z tym metod wnioskowań uznawany jest za jedno z największych wyzwań projektu Artificial Intelligence. Wnioskowania jakościowe (Qualitative Reasoning, QR) to nowatorski, intensywnie rozwijany na świecie nurt w dziedzinie sztucznej inteligencji będący alternatywą dla tradycyjnych metod stosowanych w reprezentacji wiedzy. Dziedzina Qualitative Reasoning narodziła się trzydzieści lat temu jako dział AI, którego podstawowym celem było badanie metod reprezentacji i technik wnioskowania o ciągłych własnościach obiektów i systemów przy użyciu środków symbolicznych, ale oddających istotę inteligentnych zachowań ludzkich i symulujących te funkcje umysłu, które nie poddają się prostej numerycznej algorytmizacji. Głównym celem badań w ramach QR jest więc poszukiwanie metod jakościowej reprezentacji danych i badanie reguł rządzących wnioskowaniami jakościowymi. Metody wypracowane w ramach badań nad wnioskowaniami jakościowymi znajdują zastosowanie w modelowaniu problemów sztucznej inteligencji, technologiach informacyjnych i dyscyplinach inżynieryjnych. Wskazuje się, że metody te mogą być również wykorzystane w takich dziedzinach jak: semantyka i przetwarzanie języka naturalnego, lingwistyka, ekonomia, systemy decyzyjne, ekologia, bioinformatyka, robotyka, nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu.

Główne grupy tematyczne projektu to: logiki dla wnioskowań jakościowych, ich filozoficzne interpretacje i teoriomodelowe własności, procedury decyzyjne, implementacje i potencjalne zastosowania. W pierwszym etapie projektu badania będą koncentrowały się na systematycznym badaniu i rozwijaniu logik znanych z literatury, takich jak: logiki dla jakościowych wnioskowań o czasie i przestrzeni, logiki dla wnioskowań z dokładnością do rzędu wielkości, logiki dla wnioskowań o dynamicznych własnościach systemów.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu Joanny Golińskiej-Pilarek (j.golinska@uw.edu.pl).

Szczegóły konkursu

Stanowisko: PostDoc
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nie dłużej niż 6 lat, oraz osoby, które uzyskają stopień doktora do dnia 30 września 2013 r.
Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy naukowej; preferowane obszary badawcze to: logiczna reprezentacja wiedzy i wnioskowań przy niepełnej i niepewnej informacji, sztuczna inteligencja, nauki kognitywne, informatyka i technologie informacyjne, automatyka i robotyka.
 • Znaczący dorobek publikacyjny.
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Zadania:

 • Aktywny udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu.
 • Publikowanie wyników badań w międzynarodowych recenzowanych czasopismach.
 • Prezentowanie uzyskanych wyników na międzynarodowych konferencjach.

Warunki zatrudnienia:
Wynagrodzenie: 3000 PLN brutto/miesiąc
Data rozpoczęcia pracy: październik 2013
Okres zatrudnienia: maksymalnie 3 lata
W pierwszym okresie gwarantowane jest zatrudnienie na 1 rok, z możliwością przedłużenia na maksymalnie 2 lata. Warunkiem przedłużenia umowy będzie pozytywna ocena pracy w trakcie pierwszego i drugiego roku pracy.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys naukowy
 • Lista publikacji
 • Kopia pracy doktorskiej
 • Kopie trzech najważniejszych publikacji
 • List motywacyjny
 • Krótki opis planowanych badań (max. 3 strony)
 • 2 listy rekomendacyjne

Zgłoszenia proszę przesyłać do 15 września 2013 roku na adres j.golinska@uw.edu.pl
Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Stanowisko: doktorant
Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub ostatni rok studiów magisterskich (obrona pracy magisterskiej nie później niż 30 września 2013); preferowane kierunki ukończonych studiów: filozofia (w zakresie logiki), matematyka, informatyka, psychologia lub pokrewne.
 • Zaawansowana wiedza z logiki.
 • Silna motywacja do pracy naukowej na poziomie światowym.
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Zadania:

 • Aktywny udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu
 • Publikowanie wyników badań w międzynarodowych recenzowanych czasopismach
 • Prezentowanie uzyskanych wyników na międzynarodowych konferencjach
 • Przygotowanie i obrona pracy doktorskiej

Warunki zatrudnienia:
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o dzieło
Wynagrodzenie: 2000 PLN brutto/miesiąc
Data rozpoczęcia pracy: październik 2013
Maksymalny okres zatrudnienia: 4 lata
Początkowo doktorant będzie zatrudniony na 1 rok, z możliwością przedłużenia umowy na kolejne 3 lata. Warunkiem przedłużenia umowy będzie pozytywna ocena pracy w trakcie pierwszego roku.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów (kierunek, wykaz ocen, otrzymywane stypendia, udział w konferencjach i pracach kół naukowych, nagrody i wyróżnienia uzyskane w trakcie studiów, publikacje i inne osiągnięcia naukowe)
 • Kopia pracy magisterskiej
 • Kopia wybranego tekstu (np. opublikowanego artykułu lub pracy semestralnej)
 • List motywacyjny
 • Krótki opis planowanych badań (max. 3 strony)
 • List rekomendacyjny

Zgłoszenia proszę przesyłać do 30 czerwca 2013 roku na adres j.golinska@uw.edu.pl
Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Stanowisko: asystent-student
Konkurs skierowany jest do studentów, którzy mają ukończony co najmniej III rok jednolitych studiów magisterskich lub studia I stopnia, i są zainteresowani pracą badawczą w zakresie zastosowań logiki w sztucznej inteligencji. Kandydaci powinni posiadać dobrą wiedzę z logiki, mieć silną motywację do pracy naukowej i posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie prac naukowych i ich prezentację.

Zadania stażysty:
1) Udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu
2) Przygotowanie pracy magisterskiej na temat związany z projektem
Okres trwania stażu:  15.10.2013–15.07.2014
Wynagrodzenie:  1200 PLN brutto, umowa zlecenie lub umowa o dzieło

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać do 15 września 2013 roku drogą elektroniczną na adres j.golinska@uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów
(kierunek, wykaz ocen, otrzymywane stypendia, udział w konferencjach i pracach kół naukowych, nagrody i wyróżnienia uzyskane w trakcie studiów, publikacje i inne osiągnięcia naukowe).
2) List motywacyjny i krótki opis planowanych badań.
3) Kopia wybranego tekstu (np. opublikowanego artykułu lub pracy semestralnej)

Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Do pobrania: Oferta pracy dla w projekcie badawczym Logiki dla wnioskowań jakościowych