Wyjazdy nauczycieli akademickich STA

15 Paź, 2013; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

UNIWERSYTET  WARSZAWSKI – PL WARSZAW01
Program Uczenie się przez całe życie (LLP) –  Erasmus  2013/2014
Organizacja wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)

krok   po  kroku

KROK 1 INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACJI

1. Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) zamieszcza na stronie internetowej www.bwz.uw.edu.pl (zakładka Jestem pracownikiemWyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich2013/14):

–     Regulamin w sprawie procedury i kryteriów kwalifikacji, organizacji i zasad finansowania wyjazdów,
–     krok  po kroku,
–     indywidualny program nauczania,
–     wniosek wyjazdowy STA 13/14,
–     taryfikator STA 2013/2014,

2. BWZ ogłasza konkurs na stypendia Erasmus STA 2013/14. Przesyła wyżej wymienione dokumenty i formularze Kierownikom jednostek UW/koordynatorom wydziałowym Erasmus.

KROK 2 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR  W  TERMINIE do 8  listopada 2013 r.

Kierownik jednostki UW/ wydziałowy koordynator Erasmus przekazuje do BWZ, do 8 listopada 2013 r. do godz. 16.00, listę rankingową nauczycieli akademickich, którzy zamierzają prowadzić zajęcia za granicą w roku akademickim 2013/14, poświadczoną podpisem i pieczątką Kierownika Jednostki UW.

Do listy prosimy dołączyć oryginał lub kopię wstępnie uzgodnionego programu nauczania (druk pt. Individual teaching programme).

KROK 3 POTWIERDZENIE PRZYZNANIA FUNDUSZY STA

1. BWZ przekazuje każdemu wydziałowemu koordynatorowi Erasmus listę nauczycieli akademickich, którym prorektor UW ds. badań i współpracy przyznał fundusze Erasmus oraz listę wyjazdów oczekujących.

2. BWZ wskazuje zakwalifikowanej osobie adres internetowy, pod którym znajdują się informacje i formularze dot. wyjazdów STA i/lub przesyła je pocztą elektroniczną.

PRZYGOTOWANIE WYJAZDU  PRZEZ  NAUCZYCIELA  AKADEMICKIEGO

KROK 4  – UZGODNIENIE  Z  UCZELNIĄ  PARTNERSKĄ  OSTATECZNEJ  WERSJI
„INDYWIDUALNEGO  PROGRAMU  NAUCZANIA”.

KROK 5  – ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW  W  BWZna co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem:

 1. Indywidualnego programu nauczania podpisanego przez nauczyciela akademickiego, przez przedstawiciela uczelni partnerskiej oraz przez bezpośredniego przełożonego / kierownika jednostki UW oryginał, faks lub skan.
 2. Wypełnionego wniosku wyjazdowego Erasmus STA 13/14 podpisanego przez nauczyciela akademickiego oraz przez bezpośredniego przełożonego / kierownika jednostki UWoryginał.
 3. Kopii tradycyjnego wniosku wyjazdowego UW w przypadku:
 • łączenia wyjazdu STA z wyjazdem w innych celach (np. udział w konferencji),
 • dofinansowania (z zaznaczeniem jego przeznaczenia) z „funduszy wydziałowych”.

PRZYGOTOWANIE WYJAZDU PRZEZ  BWZ

KROK 6 PRZYGOTOWANIE UMOWY  INDYWIDUALNEJ

 1. Pracownik BWZ przygotowuje umowę i przekazuje do podpisu wyjeżdżającemu nauczycielowi akademickiemu.
 2. Wyjeżdżający nauczyciel akademicki odsyła do BWZ dwa egzemplarze podpisanej przez siebie umowy indywidualnej.
 3. Pracownik BWZ przekazuje do Kwestury oryginał wniosku wyjazdowego STA 2013/14 do realizacji, na co najmniej 7 dni roboczych przed datą wyjazdu.

PO  POWROCIE

KROK 7 ROZLICZENIE WYJAZDU

Zgodnie z zawartą przed wyjazdem umową indywidualną, w ciągu 7 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki zobowiązuje się rozliczyć zaliczkę na poczet stypendium:

1. składając w BWZ:

 • dokument poświadczający okres pobytu w uczelni partnerskiej, zrealizowanie programu i liczbę godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • oryginał „Indywidualnego programu nauczania”, z podpisem i pieczęcią przedstawiciela uczelni partnerskiej, kierownika jednostki macierzystej i podpisem Beneficjenta;
 • kopię biletu z datą wyjazdu i powrotu oraz ceną, lub w przypadku odbycia podróży samochodem – oświadczenie o odbyciu podróży samochodem z zaznaczeniem daty i godziny przekroczenia granicy oraz liczby przebytych kilometrów;
 • wydruk potwierdzenia mailowego o wypełnieniu ankiety na stronie Narodowej Agencji: http://www.erasmus.org.pl/strefa-pracownika-uczelni/ankieta-stypendysty-erasmusa

2. regulując w Kasie Głównej UW (ul. Karowa 20, III p., w godz. od 9.00 do 13.00) ewentualne zobowiązanie finansowe lub odbierając niedopłatę wynikającą z rozliczenia w BWZ na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

Sylwia Salamon,
Uczelniany koordynator programu Erasmus

Warszawa, 8.10.2013 r.