Oferta miejsc dla doktorantów w programie MOST na rok akademicki 2015/2016

2 Kwi, 2015; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Oferta miejsc dla uczestników studiów doktoranckich programu MOST na rok akademicki 2015/2016

1. Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii.
2. Liczba oferowanych miejsc dla uczestników studiów doktoranckich Programu MOST*
kierunek filozofia: 5
• przykład: Przy jednym miejscu osoba zakwalifikowana do odbywania studiów w Programie MOST może pozostać przez cały rok akademicki. W tej sytuacji w kolejnym semestrze zostanie wyczerpany limit przyjęć. W przypadku, gdy student będzie odbywał studia jedynie w semestrze zimowym, jednostka zobligowana jest do przyjęcia w semestrze letnim kolejnej osoby.
3. Dane Koordynatora Programu MOST w jednostce (proszę wypełnić wszystkie pola):
a) imię i nazwisko: prof. dr hab. Paweł Łuków
b) telefon kontaktowy: (22) 55 20 167
c) adres e-mail: p.w.lukow@uw.edu.pl
d) dyżury: wtorki 13:00 – 14:30, pok. 8
4. Krótki opis kierunku.
Absolwent studiów doktoranckich w IF ze stopniem doktora jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy badawczej w dziedzinie filozofii – a także pracy interdyscyplinarnej, na styku z wieloma naukami szczegółowymi (matematyka, fizyka, psychologia, językoznawstwo, socjologia, filologia klasyczna, historia, politologia itp.) na profesjonalnym poziomie w skali ogólnopolskiej i światowej. Studia doktoranckie na filozofii nie przewidują żadnych zajęć kursowych. Doktoranci wybierają dwa seminaria i jeden wykład monograficzny rocznie. Pozwala to na wyjątkowo elastyczną, indywidualną ścieżkę kształcenia i badań.
Więcej na stronie Instytutu Filozofii:
http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie/