Konkurs na udział w grancie NPRH „Kulturowe studia krajobrazowe” – doktorant stypendysta (dwa miejsca)

31 Maj, 2016; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

KONKURS NA UDZIAŁ W GRANCIE NPRH „KULTUROWE STUDIA KRAJOBRAZOWE” – DOKTORANT STYPENDYSTA (dwa miejsca)

INSTYTUCJA: Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
STANOWISKO: doktorant
ILOŚĆ MIEJSC: dwa miejsca
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.06.2016
LINK DO STRONY: http://www.amu.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: polska myśl krajobrazowa, studia kulturowe, krajobraz kulturowy, estetyka krajobrazu,
OPIS: Konkurs otwarty dla doktorantów na udział w zespole badawczym w celu realizacji projektu badawczego pt. „Kulturowe studia krajobrazowe” finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki kierowanego przez prof. UAM dr hab. Beatę Frydryczak.  Kandydować mogą osoby będące już doktorantami (zarówno na UAM i UW, jak i poza tymi uczelniami), jak i osoby planujące rozpoczęcie studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

ZAKRES PRAC:
1. Udział w opracowaniu słownika pojęć z zakresu studiów krajobrazowych na potrzeby interaktywnej strony internetowej projektu ;
2. Udział w przygotowaniu antologii „Polska myśl krajobrazowa” i źródłowych tekstów polskich autorów z XIX i XX w. działających na polu literatury lub nauki;
3. Opracowanie bibliografii polskich tekstów dotyczących problematyki krajobrazu na potrzeby interaktywnej strony internetowej projektu;
4.  Analiza mediów społecznościowych w celu określenia specyfiki polskiego krajobrazu i jej konfrontacja z społecznym rozumieniem krajobrazu i jego przemian;
5. Opracowanie katalogu prac współczesnych artystów polskich zajmujących się krajobrazem;
6. Obsługa techniczna i prace organizacyjne związane z realizacją projektu badawczego.

WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM:
1. Posiadanie tytułu magistra.
2. Potwierdzona publikacjami aktywność naukowa. Preferowani będą kandydaci mający już osiągnięcia naukowe (w tym publikacje naukowe, prezentacje na konferencjach naukowych) w obszarze tematyki zbliżonej do projektu badawczego.
3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Nieukończony 35 r. życia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Odpis dyplomu;
2. Życiorys i list motywacyjny;
3. Spis publikacji z kopią jednej wybranej pracy w PDF;
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.)

WARUNKI ZATRUDNIENIA: Doktoranci będą zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło. Zostanie podpisana umowa dookreślająca zakres zadań i formy rozliczenia.
Udział w grancie NPRH w charakterze wykonawcy, finansowanie wyjazdów naukowych i konferencyjnych.
Okres finansowania stypendium 34 miesiące (okres finansowania może ulec zmianie).
Miesięczne wynagrodzenie: 1200 zł

DODATKOWE INFORMACJE: Niezbędne dokumenty proszę przesłać drogą mailową do kierownika grantu prof. UAM dra hab. Beaty Frydryczak: beataf@amu.edu.pl z tytułem: „NPRH”. Po formalnej ocenie złożonych dokumentów, zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 22.06.2016. Informacja zostanie przesłana drogą mailową.