Ogłoszenie konkursowe na stypendium doktoranckie w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu SONATA BIS 5

3 Lis, 2017; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu. Krytyczna edycja czterech ksiąg Quaestiones theologiae oraz studium twórczości.

Kierownik projektu: dr Magdalena Bieniak-Nowak
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Typ projektu: SONATA BIS 5
Czas trwania projektu: 2016-2021
Instytucja realizująca: Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Opis projektu:
Celem projektu jest kompletna krytyczna edycja Kwestii teologicznych Stefana Langtona oraz przekrojowe studium jego myśli. Wydane teksty zostaną zestawione z innymi dziełami spekulatywnymi przełomu XII i XIII wieku, przede wszystkim z Summa aurea, w celu przeprowadzenia gruntownej analizy komparatywnej treści tych dzieł oraz uzyskania wiedzy na temat ich źródeł i wpływu.

Wymagania:
‒ w momencie składania wniosku, status doktoranta w zakresie filozofii, filologii klasycznej lub nauk pokrewnych;
‒ dobra znajomość języka łacińskiego i przynajmniej podstawowa znajomość paleografii łacińskiej;
‒ dobra znajomość języka angielskiego; znajomość innych języków nowożytnych mile widziana;
‒ znajomość filozofii średniowiecznej.

Szczegółowy zakres zadań:
Edycja przynajmniej ośmiu kwestii rocznie (wg katalogu R. Quinta), w której zakres wchodzi:
‒ wstępna analiza świadectw rękopiśmiennych, transkrypcja, collatio i przygotowanie aparatu krytycznego oraz stemma codicum dla każdej edytowanej kwestii;
‒ porównanie różnych wersji tych samych kwestii i ustalenie ich wzajemnych relacji;
‒ ustalenie jawnych i przemilczanych źródeł użytych przez Stefana Langtona oraz porównanie edytowanych Kwestii z odpowiednimi fragmentami Summy Langtona i jego Komentarza do Sentencji;
‒ studium treści edytowanych tekstów;
‒ uwzględnienie wyników badań w ramach pracy doktorskiej.

Termin składania ofert: do 1 grudnia 2017, godz.15:00

Warunki zatrudnienia: Stypendium doktoranckie w wysokości 3000 PLN miesięcznie, wypłacane na podstawie umowy zawartej między jednostką a doktorantem. Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wypłata stypendium naukowego może zostać wstrzymana, jeżeli osoba pobierająca to stypendium a) nie realizuje zadań badawczych w ramach projektu lub b) naruszyła zasady etyki zawodowej.

Okres zatrudnienia: 40 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2018 r.
Miejsce pracy: Instytut Filozofii UW

Wymagane dokumenty:
‒ list motywacyjny do kierownika projektu wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”
‒ w przypadku innej jednostki niż Instytut Filozofii UW, dokument poświadczający status doktoranta;
‒ CV zawierające krótki opis zainteresowań badawczych kandydata oraz osiągnięć naukowych, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.

Składanie ofert:
Zgłoszenie wraz z załączonymi dokumentami można składać osobiście do kierownika projektu: dr Magdalena Bieniak-Nowak, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa (do skrytki korespondencyjnej na I piętrze lub na dyżur w poniedziałki, godz. 14:00-15:00, pok. 211) lub drogą elektroniczną (pdf) na adres: magdalena.bieniak@uw.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).