Oferta stypendialna – projekt realizowany w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

9 Cze, 2014; Aktualności Ogłoszenia Stypendia


Grupa badawcza prof. Tomasza Placka działająca dzięki subsydium profesorskiemu „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej poszukuje wykonawców do projektu „Modalności, prawdopodobieństwo i twierdzenia Bella”. Projekt, realizowany w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kończy się 31.12.2015. Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Stypendium to nie wyklucza starania się o inne stypendia naukowe czy granty badawcze.

Poszukiwany wykonawca powinien podjąć badania mieszczące się w jednym z dwóch niżej opisanych zagadnień, uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach grupy, znać język angielski w stopniu umożliwiającym pracę z zagranicznymi badaczami, być (lub zamierzać wkrótce zostać) doktorantem. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.08.2014 roku.

Zagadnienia

(1) Wolne czyny w niezdeterminowanym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentalnych danych na temat czasowych aspektów podejmowania wolnych wyborów – próba formalnej analizy. W filozofii wolnej woli zarówno próby pogodzenia istnienia wolnych czynów z determinizmem (kompatybilizm) jak i próby pogodzenia istnienia wolnych czynów z indeterminizmem (inkompatybilizm) prowadzą do paradoksalnych konsekwencji. Projekt zmierza do analizy wolnych czynów w tradycji inkompatybilistycznej i ma dwie części: empiryczną i formalną. Do części pierwszej należy analiza psychologicznych i neurologicznych eksperymentów na temat czasowych aspektów wykonywania wyborów, w szczególności eksperymentów będących reakcją na doświadczenia Libeta. Druga część, formalna, polega na próbie konstrukcji formalnego modelu wolnych czynów w indeterministycznym świecie. Od wykonawcy oczekuje się poznania bieżącej literatury neuro-psychologicznej na temat czasowych aspektów podejmowania wyborów i pomocy przy konstrukcji formalnego modelu.

(2) Filozoficzne konsekwencje twierdzenia Bella, ze szczególnym uwzględnieniem probabilistycznej przyczynowości. Łamane w eksperymencie nierówności Bella są dedukowalne z kilku (rzekomo oczywistych) przesłanek. Oznacza to, że co najmniej jedna z tych przesłanek jest fałszywa. Ostatnio intensywnie jest badana przesłanka zwana outcome independence. Jest ona podobna do zasady probabilistycznej przyczynowości głoszącej, że statystyczna zależność między nieoddziałującymi zdarzeniami znika jeśli uwzględnić wspólną przyczynę tych zdarzeń. Rozróżnienia dotyczące ilości wspólnych przyczyn zaowocowały opracowaniem słabszej wersji outcome Independence. Do zbadania pozostaje, czy przy tak osłabionych przesłankach nadal dedukowalne są nierówności Bella (więcej na ten temat, patrz G. Hofer-Szabo, Synthese 163(2), ss. 199-215, 2008). Do obecnego zagadnienia należy również analiza nowej generacji twierdzeń Bella, tzw. nierówności Bella-Legetta-Garga (patrz en.wikipedia.org/wiki/Leggett-Garg_inequality).

Więcej o projekcie, grupie badawczej i ostatnich referatach można przeczytać na stronie Instytutu Filozofii UJ, http://www.iphils.uj.edu.pl w zakładce: Instytut – Zakłady – Zakład Epistemologii.

Zgłoszenie należy wysłać do prof. Tomasza Placka na adres Tomasz.Placek@uj.edu.pl. Na ten adres można też kierować pytania o bardziej szczegółowe informacje.

Tomasz Placek

Oferta stypendialna prof Tomasz Placek