Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2017

22 Mar, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Informacja o stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2017.

W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 6 i 23 X 1995, rozszerzonej na Fundację z Brzezia Lanckorońskich, a następnie uzupełnionej 12 IX 2012, Fundacje przekazały PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne. Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien raczej wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Wnioski studentów nie są rozpatrywane.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia na wyjazd nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendyści muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania. Tylko wyjeżdżającym do Wiednia i Rzymu PAU może ułatwić zakwaterowanie. W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu jednak na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK). W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel obu Fundacji, wyznaczony przez ich prezesów.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2017 należy adresować do Delegata Walnego Zgromadzenia PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według formularza: WNIOSEK o stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 15 maja 2016 (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca. O wynikach konkursu powiadomimy na stronie internetowej PAU, a niezależnie od tego kandydaci uzyskają informację pisemną w ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji.
Delegat Walnego Zgromadzenia PAU
prof. Jerzy Wyrozumski

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich?highlight=WyJzdHlwZW5kaXVtIl0=